Overschrijding van de kritische stikstofdepositie in het Natura 2000- areaal

In 2018 wordt in 64% van het totale Natura 2000-areaal (± 70.700 ha) een overschrijding vastgesteld.
Bron: 
INBO, VMM

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Een teveel aan stikstof vormt een bedreiging voor een goede staat van instandhouding. Om na te gaan of er een verhoogd risico bestaat op verminderde habitatkwaliteit door de verzurende en vermestende impact van stikstof, wordt per habitat(sub)type een kritische depositiewaarde (KDW) gehanteerd. Wanneer de atmosferische stikstofdepositie hoger is dan de KWD van de habitat, bestaat er een duidelijk risico voor achteruitgang van de habitatkwaliteit. Deze indicator toont het percentage van het Natura 2000-areaal met een overschrijding van de kritische stikstofdepositie. Het Natura 2000-areaal is hier de totale oppervlakte aan Europees beschermde habitats in Vlaanderen.
Bespreking 

Jaarlijkse deposities van stikstof worden per kilometerhok gemodelleerd met het depositiemodel VLOPS19, waarbij vertrokken wordt van meteorologische gegevens en binnen-/buitenlandse emissiegegevens over de periode 1990-2018 (bron: https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/vermestin...). In 2018 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie in Vlaanderen 24 kg ha-1. Sinds 1990 is de depositie met bijna 20 kg N ha-1 afgenomen. De daling in de stikstofdeposities heeft geleid tot een reductie van de habitatoppervlakte waar de kritische last overschreden wordt. In 2018 wordt voor 64% van het totale Natura 2000-areaal (± 70.700 ha) een overschrijding vastgesteld terwijl dit in 1990 nog bijna 90% betrof.
In de mariene habitats ((kust- en halofytenvegetaties) vindt in 2018 zo goed als geen overschrijding van de KDW meer plaats. In de graslanden wordt de KDW van stikstof in ongeveer 45% van de habitatoppervlakte overschreden. Voor kust- en landduinen, loofbossen en zoetwaterhabitats wordt een overschrijding van de KDW vastgesteld in ruim 70% van hun areaal. In heiden en veengebieden wordt de kritische last nog altijd in 95% van de gezamenlijke habitatoppervlakte overschreden. Wanneer enkel de stikstofgevoelige habitatgroepen beschouwd worden (= zonder mariene habitats), wordt de KDW momenteel in 72 % van het habitatoppervlakte overschreden.
Omdat deze indicator op een andere wijze berekend is dan de MIRA indicator ‘Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last vermesting’, kunnen beide indicatoren niet onderling vergeleken worden.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
onregelmatig
Feedback