Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Overschrijding van de kritische stikstofdepositie in het Natura 2000- areaal

In 51 % van het Natura 2000-areaal wordt in 2013 een overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) van stikstof vastgesteld. Dit is een verbetering t.o.v. het referentiejaar 1990 waar in ca. 90% van het areaal een overschrijding werd opgetekend.
Bron: 
INBO, VMM

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Een teveel van stikstof is een bedreiging voor een goede habitatkwaliteit. Om na te gaan of er een verhoogd risico bestaat op verminderde habitatkwaliteit door de verzurende en vermestende impact van stikstof, wordt per habitat(sub)type een kritische depositiewaarde (KDW) gehanteerd. Wanneer de atmosferische stikstofdepositie hoger is dan de KWD van het habitat, bestaat er een duidelijk risico op een significant effect op de habitatkwaliteit. In deze indicator wordt nagegaan in welke percentage van het NATURA 2000-areaal een overschrijding van de kritische stikstofdepositie plaatsvindt.
Bespreking 

Deposities van stikstof worden per kilometerhok gemodelleerd met het depositiemodel VLOPS16, waarbij vertrokken werd van emissie – meteorologische gegevens van het jaar 2013 (bron:VMM In 2013 bedraagt de gemiddelde stikstofdepositie in Vlaanderen 24 kg ha-1 (in 2010-2012: 26 kg N ha-1). Sinds 1990 is de depositie met ca. 20 kg N ha-1 afgenomen. De daling van de stikstofdeposities heeft geleid tot een reductie van de habitatoppervlakte waar de kritische last overschreden wordt. In 2013 wordt nog voor 51 % van het areaal (± 71200 ha) een overschrijding vastgesteld. In 1990 bedroeg dit aandeel 90 %.

In de mariene habitats (kusthabitats en halofytenvegetaties) vindt in 2013 nagenoeg geen overschrijding van de KDW meer plaats. In graslanden wordt de KDW van stikstof in ongeveer 30% van de habitatoppervlakte overschreden. In kust-en landduinen en loofbossen wordt een overschrijding van de KDW vastgesteld in ± 60 % van het areaal. In de zoetwater habitats wordt de KDW in 73% van het totale habitatoppervlakte overschreden. In heiden en veengebieden wordt de kritische last nog altijd in meer dan 90% van de gezamelijke habitatoppervlakte overschreden.

De recente substantiële daling in gemodelleerde stikstofdepositie heeft geleid tot een navenante daling in de overschreden oppervlakte van bepaalde habitatgroepen (kust-en landduinen, loofbossen, graslanden). De (relatief hoge) KDW van minder vermestingsgevoelige habitats (zoals bijv. alluviale bossen) wordt er minder overschreden.
Omdat deze indicator op een andere wijze berekend is dan de MIRA indicator ‘Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last vermesting’, kunnen beide indicatoren niet onderling vergeleken worden.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
onregelmatig
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Overschrijding van de kritische stikstofdepositie in het Natura 2000- areaal. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback