Oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten

De oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten kent een sprongsgewijze, positieve evolutie. In 2017 steeg de totale gerealiseerde oppervlakte naar 6.092 ha.
Bron: 
Vlaamse Landmaatschappij

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft de evolutie van de totale oppervlakte van gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten weer. Het gaat hier over de oppervlakte projectgebied waarin inrichtingswerken zijn uitgevoerd. Dit betekent niet dat de volledige oppervlakte projectgebied heringericht is.
Bespreking 

Het instrument natuurinrichting bestaat dit jaar 20 jaar en wordt sinds 1998 ingezet door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om gebieden zo goed mogelijk in te richten in functie van natuur. Natuurinrichting wil door actief ingrijpen betere omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van natuur in gebieden die daarvoor aangewezen zijn.

Natuurinrichtingsprojecten verlopen in een aantal fasen: haalbaarheidsonderzoek, instelling van het project, vaststellen van maatregelen en modaliteiten, goedkeuring van het projectuitvoeringsplan en uitvoering. Eind 2017 zijn 19 projecten volledig uitgevoerd. 10 projecten zijn nu nog lopende. Er werd in 2017 ook 1 nieuw project ingesteld ‘Torfbroek’. Voor ‘De Liereman’ en ‘Schuddebeurze’ worden het plan en de bijhorende maatregelen uitgewerkt, Voor Torfbroek en ‘Vrieselhof’ werd de vaststelling van de te nemen maatregelen aan de minister voorgelegd. Voor ‘Berlarebroek-Donkmeer’ werden de eerste uitvoeringswerken voorbereid. De overige vijf zijn reeds geruime tijd in uitvoering. In de meeste projecten zijn de laatste werken bezig. Het haalbaarheidsonderzoek voor ‘Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit’ en ‘Wellemeersen’ is afgerond en deze werden beide ter instelling voorgelegd.

De totale gerealiseerde oppervlakte vertoont een significante toename in de periode 1999-2017 en bedraagt 6.092 ha.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback