Oppervlakte extra planologisch groengebied

In 2019 is er ca. 200 ha planologisch groengebied bijgekomen. Dit maakt dat tweeëntwintig jaar na de vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ongeveer 41 % (= ca. 19.600 ha) van de vooropgestelde oppervlakte voor natuur-, reservaat- en bosgebied en overig groengebied samen (+ 48.000 ha) gerealiseerd is. Dit betekent dat we ca. 28.400 ha verwijderd zijn van de doelstelling.
Bron: 
Ruimte Vlaanderen

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont hoeveel planologisch bos-, natuur- en groengebied erbij gekomen is sinds 1994 en vergelijkt die cijfers met het doel dat vastgelegd werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Bespreking 

Het RSV introduceerde in 1998 een nieuwe ruimteboekhouding voor de bestemmingsplannen. Het doel is een toename van de oppervlakte bos- & natuur- en reservaatgebied met 48.000 ha en een ex aequo voor de bestemming overig groengebied in vergelijking met de toestand in 1994. Oorspronkelijk moest dit gerealiseerd zijn tegen eind 2007. In het kader van de herziening van het huidige RSV werd de doelstelling naar 2012 geplaatst, met de notie dat de doelstellingen van dit RSV ook nog geldig blijven na 2012 zolang het RSV niet wordt herzien.
Tweeentwintig jaar na de vaststelling van het RSV werd ca. 41 % van de vooropgestelde oppervlakte natuur-, reservaat-, bos- en overig groengebied gerealiseerd. Dit komt neer op een significante toename sinds 1994 met ca. 19.600 ha extra planologisch groene bestemmingen en dit betekent dat we ca. 28.400 ha verwijderd zijn van de doelstelling. In de periode 1994-2019 nam de oppervlakte planologisch ‘natuur en reservaatgebied’, met ca. 16.700 ha toe (d.i. 44% van de doelstelling voor het bijkomend planologisch natuur- en reservaatgebied). In diezelfde periode steeg de oppervlakte planologisch ‘bosgebied’ met ca. 3.100 ha (d.i. 31% van de doelstelling voor bijkomend planologisch bosgebied) en nam de oppervlakte ‘overig groen’ met ca. 200 ha af. Ten opzichte van 2018 is er ca. 200 ha planologisch groengebied bijgekomen.

Voortgaande op de huidige trend van de laatste veertien en respectievelijk tien jaar, d.i. na de goedkeuring en inwerkingtreding van de eerste respectievelijk alle actieprogramma’s, zal de uitgestelde doelstelling gehaald worden tegen 2077 of respectievelijk 2076. Het realiseren van die doelstelling zal op basis van de huidige trends ongeveer 79 à 80 jaar duren i.p.v. 10 jaar zoals oorspronkelijk voorzien.
De cijfers van de laatste veertien jaar zijn een gevolg van de uitwerking van ruimtelijke
uitvoeringsplannen volgens een andere werkwijze, waarbij Vlaanderen in dertien
regio’s is verdeeld en waarbij zowel de agrarische als de natuurlijke structuur gelijktijdig worden afgebakend. Die andere werkwijze voor de uitwerking van ruimtelijke uitvoeringsplannen heeft (nog) niet geleid tot een wijziging van de trend.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • PACT2020 15.2 Hiertoe heeft Vlaanderen in 2020 voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend om 70 % van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en habitats te realiseren.38.000 ha extra natuurgebied en 10.000 ha extra bosgebied
Technische toeliching
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Feedback