Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Oppervlakte bos volgens Boswijzer

Op basis van de laatste meting (2013) bedraagt de oppervlakte 185 .686 ha (betrouwbaarheidsgrenzen -14163 ha en +1803 ha).
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator ‘Oppervlakte bos volgens de Boswijzer’ is een meting van de bosoppervlakte op grondgebied Vlaanderen op basis van een instrument dat gebruik maakt van hoge resolutie digitale luchtfoto's, de Boswijzer. Aan de hand van vastgestelde criteria worden deze foto’ s geanalyseerd.
Bespreking 

De Boswijzer geeft de bedekking van bomengroepen, wat resulteert in een hogere oppervlakte dan wat volgens het Bosdecreet als bos wordt beschouwd. Anderzijds geeft de Boswijzer terreinen zonder bomen, bijvoorbeeld een tijdelijke open plek in het bos na een kapping voorzien in het bosbeheerplan, niet als bos weer, terwijl deze oppervlakte volgens het Bosdecreet nog steeds bos is. Op basis van de laatste meting (2013) bedraagt de oppervlakte 185.686 ha (betrouwbaarheidsgrenzen -14.163 ha en +1.803 ha, Van der Linden et al. 2013). Omdat het verschil met de eerste meting (8.362 ha) (= nulmeting in 2010) van de Boswijzer zich binnen dit betrouwbaarheidsinterval bevindt, is het niet mogelijk om een uitspraak de te doen over de recente trend en dus na te gaan of de beboste oppervlakte al dan niet toeneemt t.o.v. de nulmeting.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • Plandoelstelling MINA-plan 4: Tegen 2020 nemen de beboste oppervlakte en de kwaliteit ervan aanzienlijk toe. Toename (2020) t.o.v. nulmeting (= data 2010).
  • PACT2020 15.3 Zowel de beboste oppervlakte als de kwaliteit ervan nemen aanzienlijk toe en minstens de helft van de stedelijke of kleinstedelijke gebieden beschikt in 2020 over een stadsbos of heeft er een opgestart.
Doelverwachting MINA-plan 
onduidelijk
Technische toeliching
Updatefrequentie 
3-jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Oppervlakte bos volgens Boswijzer. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).