Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen

Het sinds 2014 vernieuwde aanbod betekende niet echt een doorbraak in het aantal beheerovereenkomsten, noch in de beheerde oppervlakte. Enkel voor soortbescherming is een belangrijke stijging in de beheerde oppervlakte te noteren.
Bron: 
VLM

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft de evolutie van cultuurgrond met natuurgerichte beheerovereenkomsten.
Bespreking 

In het kader van de Vlaamse Programma’s voor Plattelandsontwikkeling (2000–2006, 2007–2013) kunnen landbouwers vijf jaar durende beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse overheid. Daarbij verbinden ze zich om meer voor milieu, natuur en landschap te doen dan de wettelijke randvoorwaarden en verplichtingen. De beheerovereenkomsten ‘perceelrandenbeheer en –herstel’ en ‘ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE’s)’ streven de versterking van de natuurlijke infrastructuur in het landbouwgebied na.

De overeenkomst ‘botanisch beheer’ kent relatief weinig succes en stagneert, ook in 2015. Dit geldt ook voor ‘perceelsrandbeheer’ en ‘beheer van houtkanten’.
Het onderhoud van heggen en vooral van hagen (deze laatsten sinds 2012) zijn vrij succesrijk. De ogenschijnlijke stagnatie de laatste jaren geeft een enigszins vertekend beeld omdat hierin ook nieuwe aanplanten zitten. Deze verdwijnen uiteraard niet bij een aflopende beheerovereenkomst. Hoewel er sinds 2015 geen nieuwe beheerovereenkomsten voor aanleg meer worden afgesloten, leverden de nog lopende contracten een toename van 88 km hagen en ±23 km heggen op. De lengte aan beheerde heggen en hagen is een veelvoud hiervan.
Het meest succesvol (meeste oppervlakte) zijn de beheerovereenkomsten voor soortbescherming. Sinds 2015 is de oppervlakte terug in stijgende lijn. We tekenden een toename op van meer dan 400 ha t.o.v. 2014. Vooral enkele nieuwe (of aangepaste) beheerovereenkomsten zorgen voor deze stijging zoals de aanleg van gemengde grasstroken en het telen van voedselgewassen voor fauna en het beheer van kuiken- en standweiden.
Een echte doorbraak in het aantal afgesloten beheerovereenkomsten en in de hierdoor beheerde oppervlakte kon het vernieuwde aanbod (sinds 2014) nog niet realiseren.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 3 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: Tegen 2020 zijn er bosbeheerplannen of gelijkwaardige instrumenten, in overeenstemming met duurzaam bosbeheer (SFM)21, voor alle bossen in overheidsbezit en voor bosgebieden vanaf een bepaalde omvang** (door de lidstaten of de regio's vast te stellen en mee te delen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's) waarvoor financiering wordt verstrekt in het kader van het plattelandsbeleid van de EU, teneinde te zorgen voor een meetbare verbetering (*) in de staat van instandhouding van soorten en habitats die afhangen of invloed ondervinden van bosbouw en in de levering van ecosysteemdiensten ten opzichte van de EU-referentiesituatie van 2010.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback