Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Oppervlakte afgebakend VEN

Eind 2016 is ca. 74% van het VEN (ca. 92.000 ha) afgebakend
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator gaat na of de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (kortweg VEN = de som van Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling) verloopt zoals gepland.
Bespreking 

Om de versnippering van natuurgebieden tegen te gaan en tot grotere en verbonden leefgebieden voor planten en dieren te komen, voorzien het Natuurdecreet, de opeenvolgende MINA-plannen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) de afbakening van 125.000 ha (9,2% van de Vlaamse landoppervlakte) Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
De afbakening verloopt in twee fasen: In de eerste fase werden consensusgebieden opgespoord op basis van de Gewenste Natuur- en Bosstructuur en de Gewenste Agrarische Structuur. Dat resulteerde in de afbakening van ca. 85.000 ha als overdruk op de plannen van aanpak (gewestplannen, BPA’s). Hierna werden nog 8.000 ha ruimtelijke uitvoeringsplannen in de consensusgebieden voorgesteld waarvan ca. 2.000 ha goedgekeurd werd.
De tweede fase wordt sinds 2006 aangepakt via gebiedsgerichte planningsprocessen in 13 buitengebiedregio’s. Midden 2009 was er een ruimtelijke visie voor alle regio’s. Voor iedere regio keurde de Vlaamse Regering een operationeel uitvoeringsprogramma goed met o.a. een lijst van op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. De afbakening loopt achter op schema. Eind 2016 is ca. 74% van het VEN (ca. 92.000 ha) afgebakend.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • Plandoelstelling MINA-plan 4: totale oppervlakte VEN afgebakend: 125.000 ha
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Oppervlakte afgebakend VEN. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback