Oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied

Ongeveer 15 jaar na het verstrijken van de einddatum in het Natuurdecreet en acht jaar na het streefjaar in het RSV, is 3% (of 6% volgens het herziene RSV) van het NVWG (ca. 5. 084 ha) afgebakend.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze inidicator toont de oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied.
Bespreking 

Om de versnippering van natuurgebieden tegen te gaan en tot grotere en verbonden leefgebieden voor planten en dieren te komen, voorziet men de creatie van een aaneengesloten natuurlijke structuur bestaande uit gebieden van het VEN plus NVWG’s en natuurverbindingsgebieden.

Begin 2003 diende er 150.000 ha NVWG afgebakend te zijn volgens het Natuurdecreet. In het regeerakkoord (2014-2019) wordt aangegeven: “De invulling van de ruimtebalans, met zijn sectorale doelstellingen uit het Ruimtelijk Strucktuurplan Vlaanderen, blijft de ambitie.” Het herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legde de planhorizon op 2012 en reduceerde de doelstelling tot 80.000 ha NVWG. Na 2012 blijven de doelstellingen tot het RSV wordt herzien. Verder kan er een onbepaalde oppervlakte natuurverbindingsgebied afgebakend worden.

De afbakening zou in hoofdzaak verlopen via de tweede fase van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Dit wordt sinds 2006 aangepakt via gebiedsgerichte planningsprocessen in 13 buitengebiedregio’s. Midden 2009 was er een ruimtelijke visie voor alle regio’s. Voor iedere regio keurde de Vlaamse Regering een operationeel uitvoeringsprogramma goed met o.a. een lijst van op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. De afbakening loopt achter op schema. Eind 2017 is 5100 ha of 3% van het NVWG volgens de decretaal vastgelegde oppervlakte afgebakend. Dit is 6% van de oppervlakte die in het herziene RSV is opgelegd.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback