Oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied

Eind 2019 is ca. 4 % (ca. 6.300 ha) van het natuurverwevingsgebied (kortweg NVWG) van de decretaal vastgelegde oppervlakte afgebakend. Dit is 8 % van de oppervlakte die in het herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (kortweg RSV) is opgelegd.
Bron: 
Agentschap Natuur en Bos

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze inidicator toont de oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied ten opzichte van de doelen in het Natuurdecreet en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Bespreking 

Om de versnippering van natuurgebieden tegen te gaan en tot grotere en verbonden leefgebieden voor planten en dieren te komen, voorzien het Natuurdecreet en het RSV de creatie van een aaneengesloten natuurlijke structuur. Die structuur is opgebouwd uit gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) plus ’natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden’.
Begin 2003 diende er 150.000 ha NVWG afgebakend te zijn volgens het Natuurdecreet. Het herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legde de planhorizon op 2012 en reduceerde de oorspronkelijke doelstelling uit het RSV (eveneens 150.000 ha) tot 80.000 ha NVWG. Na 2012 blijven de doelstellingen van kracht tot het RSV wordt herzien. In het regeerakkoord (2019-2024) wordt aangegeven: “Vandaag is het RSV en de RSV-ruimtebalans nog van kracht.”
De afbakening van NVWG zou in hoofdzaak verlopen via de tweede fase van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Dit wordt sinds 2006 aangepakt via gebiedsgerichte planningsprocessen in dertien buitengebiedregio’s. Midden 2009 was er een ruimtelijke visie voor alle regio’s. Voor iedere regio keurde de Vlaamse Regering een operationeel uitvoeringsprogramma goed met o.a. een lijst van op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. De afbakening loopt achter op schema. Eind 2019 is ca. 6.300 ha of 4% van het NVWG van de decretaal vastgelegde oppervlakte afgebakend. Dit is 8 % van de oppervlakte die in het herziene RSV is opgelegd.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback