Oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied

Eind 2018 is ca. 4 % van het NVWG volgens de decretaal vastgelegde oppervlakte afgebakend. Dit is 7 % van de oppervlakte die in het herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (kortweg RSV) is opgelegd.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze inidicator toont de oppervlakte afgebakend natuurverwevingsgebied ten opzichte van de doelen in het Natuurdecreet en het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.
Bespreking 

Om de versnippering van natuurgebieden tegen te gaan en tot grotere en verbonden leefgebieden voor planten en dieren te komen, voorzien het Natuurdecreet en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de creatie van een aaneengesloten natuurlijke structuur. Die structuur is opgebouwd uit gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk plus ’natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden.
Begin 2003 diende er 150.000 ha NVWG afgebakend te zijn volgens het Natuurdecreet. In het regeerakkoord (2014-2019) wordt aangegeven: “De invulling van de ruimtebalans, met zijn sectorale doelstellingen uit het Ruimtelijk Strucktuurplan Vlaanderen, blijft de ambitie.” Het herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legde de planhorizon op 2012 en reduceerde de doelstelling tot 80.000 ha NVWG. Na 2012 blijven de doelstellingen tot het RSV wordt herzien.
De afbakening zou in hoofdzaak verlopen via de tweede fase van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Dit wordt sinds 2006 aangepakt via gebiedsgerichte planningsprocessen in dertien buitengebiedregio’s. Midden 2009 was er een ruimtelijke visie voor alle regio’s. Voor iedere regio keurde de Vlaamse Regering een operationeel uitvoeringsprogramma goed met o.a. een lijst van op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. De afbakening loopt achter op schema. Eind 2018 is ca. 5700 ha of 4% van het NVWG volgens de decretaal vastgelegde oppervlakte afgebakend. Dit is 7% van de oppervlakte die in het herziene RSV is opgelegd.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback