Oppervlakte aandeel toegankelijke bossen en natuurreservaten met toegankelijkheidsregeling

In 2019 steeg de oppervlakte toegankelijke bossen en natuurreservaten met 6.035 ha tot 45.418 ha.
Bron: 
Agentschap voor Natuur en Bos

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van de oppervlakte van toegankelijke bossen en natuurreservaten met toegankelijkheidsregeling, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering (5/12/2008)
Bespreking 

Naast een kwaliteitsvol en duurzaam beheer van natuur- en bosgebieden wil de Vlaamse overheid aandacht besteden aan de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de natuur- en bosgebieden. In zowel het Bos- als het Natuurdecreet staat de principiële toegankelijkheid vermeld. Dat betekent dat alle bossen en natuurreservaten op de wegen toegankelijk zijn voor voetgangers. Privé-boseigenaars kunnen dit principe steeds omkeren en hun bossen onvoorwaardelijk afsluiten. Beheerders van bossen en natuurreservaten kunnen deze principiële toegankelijkheid uitbreiden via de toegankelijkheidsregeling. Via dit instrument kunnen andere gebruikers dan voetgangers, bv. ruiters, toegelaten worden, of kunnen bepaalde zones als speel- of bivakzone worden aangeduid. Daarnaast kan in alle natuurgebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos een omgekeerde toegankelijkheid toegestaan worden. Dit betekent dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, de paden mogen verlaten in alle natuurgebieden van ANB, op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt.
De oppervlakte toegankelijke bossen en natuurreservaten is in 2013 meer dat verdubbeld ten opzichte van 2012 en ging van 6.289 ha naar 14.630 ha. Van dan af stijgt de totale oppervlakte toegankelijke bossen jaarlijks geleidelijk aan tot 45.418 ha in 2019. De gestage toename heeft onder andere te maken met het vaak lange inspraaktraject dat nodig is bij de opmaak en de goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback