Ledenaantallen van natuurverenigingen

Sinds het begin van de tellingen in 1994, stijgt het aantal lidmaatschappen van natuurverenigingen in Vlaanderen nagenoeg elk jaar. In 2017 nam het aantal toe met ongeveer 7.508 lidmaatschappen. Eind 2017 zijn in totaal 255.500 mensen of gezinnen lid van een natuurvereniging.
Bron: 
Natuurverenigingen

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van de ledenaantallen van natuurverenigingen actief over heel Vlaanderen. Met natuurverenigingen bedoelen we organisaties die als bestaansreden biodiversiteitsbehoud hebben.
Bespreking 

In 2018 daalde het totaal aantal lidmaatschappen met 211 ten opzichte van het jaar ervoor. De afgelopen twee jaren (2016 en 2017) steeg het aantal nog licht. Nu lijkt het totaal aantal lidmaatschappen zich te stabiliseren rond 255.000.
Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en JNM kregen nieuwe leden in 2018. Het aantal leden van Greenpeace en WWF ging achteruit. Natuurpunt is met 110.133 lidmaatschappen de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. WWF is de tweede grootste natuurvereniging met 72.783 leden, gevolgd door Greenpeace met 58.500 leden, Vogelbescherming Vlaanderen met 10.923 leden en JNM met 2.950 leden.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te zien geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback