Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Gesaneerde vismigratieknelpunten (prioriteitsklasse 1)

Eind 2015 waren 19 van de 51 geïnventariseerde vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen gesaneerd. De doelstelling van de sanering van de vismigratieknelpunten binnen fase 1 is niet gehaald. De doelstelling van de sanering van knelpunten binnen fase 2 kan waarschijnlijk pas na 2021 gehaald worden.
Bron: 
VMM ; http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van het aantal gesaneerde vismigratieknelpunten uit prioriteitsklasse 1
Bespreking 

De BENELUX-beschikking vismigratie stelt dat 90% van de hindernissen van eerste prioriteit op deze prioriteringskaart voor 31 december 2015 weggewerkt moeten worden (fase 1 – MINA-plan 4 indicator 1) en de hindernissen van tweede prioriteit voor 31 december 2021 (fase 2 – MINA-plan 4 indicator 2).

Omdat de vismigratieknelpunten op een belangrijk deel van de waterlopen van tweede prioriteit nog niet geïnventariseerd zijn, kan de tweede indicator (fase 2) voorlopig niet berekend worden.
Het totale aantal knelpunten is veranderlijk omdat een knelpunt soms van nature verdwijnt of bij verder onderzoek geen knelpunt blijkt te zijn.

Het netwerk van waterlopen van eerste prioriteit is ongeveer 800 km lang. Hierop bevinden zich 51 vismigratieknelpunten, waarvan er 46 (90%) voor 31 december 2015 moeten weggewerkt zijn. Deze 46 knelpunten omvatten de 35 prioritaire migratieknelpunten van het palingbeheerplan. Op 31 december 2015 waren in totaal 19 van de 46 (41%) knelpunten van fase 1 gesaneerd. Van de 35 meest prioritaire knelpunten van het palingbeheerplan zijn er 11 (31%) gesaneerd. Eind 2015 moesten dus nog 24 knelpunten van het palingbeheerplan en drie andere knelpunten op waterlopen van eerste prioriteit opgelost worden.

Het MINA-plan 4 doel en Fase 1 van de BENELUX-beschikking werden bijgevolg niet gehaald. Indien het huidige saneringstempo wordt aangehouden zullen de geïnventariseerde vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen van fase 2 waarschijnlijk pas na 2021 gesaneerd worden. De belangrijkste obstakels zijn de beschikbare budgetten, personeelscapaciteit en maatschappelijke hinderpalen.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • Plandoelstelling MINA-plan 4: Het aandeel gesaneerde prioritaire vismigratieknelpunten neemt toe: 90 % in 2015.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Gesaneerde vismigratieknelpunten (prioriteitsklasse 1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback