Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Europese algemene broedvogelindex

Generalisten nemen toe terwijl de soorten typisch voor landbouw- en bosgebieden fluctuerende trends vertonen.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De index van de algemene broedvogels beschrijft de trend van een selectie van algemene vogelsoorten sinds de start van het Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)-meetnet in 2007, waarbij het referentiejaar 2007 op 100% werd gezet. Er zijn drie categorieën: vogels van het landbouwgebied, vogels van het bosgebied en vogels die in diverse leefgebieden broeden, de generalisten.
Bespreking 

Sedert 2014 wordt de index enkel berekend op de data bekomen via het speciaal ervoor ontworpen ABV-meetnet. Dit betekent dat de besproken trends betrekking hebben op de periode 2007-2015.
De generalisten vertonen een lichte toename tussen 2007 en 2012. In 2010 is dit significant meer dan in 2007. Nadien zien we een terugval tot het niveau van 2007. In de periode 2010-2012 liggen de aantallen van deze groep significant hoger dan in de periode 2007-2009,
Voor de vogels van het landbouwgebied is er mogelijks een stelselmatige achteruitgang sinds 2007, maar dit is niet significant op jaarbasis. Echter, de aantallen in periode 2013-2015 zijn significant lager dan in de periode 2007-2009.
De bosvogels gaan mogelijks geleidelijk achteruit sinds 2007. Momenteel is er evenwel geen statistisch significant verschil met 2007.

Het MINA-plan 4 doel voor de bos- en landbouwvogels is niet gehaald, voor de generalisten is het onduidelijk of het doel gehaald is.

Soorten waarop de indicator is gebaseerd, zijn:
Landbouw: torenvalk, scholekster, kievit, grutto, wulp, tortel, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, gele kwikstaart, witte kwikstaart, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, spotvogel, grasmus, kneu, geelgors
Bos: sperwer, buizerd, holenduif, koekoek, groene specht, zwarte specht, grote bonte specht, boompieper, nachtegaal, gekraagde roodstaart, grote lijster, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, fitis, goudhaan, grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, matkop, kuifmees, zwarte mees, boomklever, boomkruiper, wielewaal, gaai, groenling
Generalist: fazant, houtduif, turkse tortel, grote bonte specht, winterkoning, heggenmus, roodborst, merel, zanglijster, staartmees, pimpelmees, koolmees, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, vink, groenling

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • Plandoelstelling MINA-plan 4: In 2015 is de toestand van bedreigde en beschermde soortengroepen verbeterd: + 10 % t.o.v. 2007-2008.
  • PACT2020 15.1 Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking met de Europese economische topregio's aan.
  • SEBI 01 Abundance and distribution of selected species
Doelverwachting MINA-plan 
landbouwvogels: doel is niet gehaald
bosvogels: doel is niet gehaald
generalisten: onduidelijk
Doelbereik MINA-plan 
0.46
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Europese algemene broedvogelindex. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback