Bezoeken aan bossen en natuurgebieden

In 2016 bezocht ca. 15% van de Vlamingen minstens wekelijks een bos of natuurgebied. Ongeveer 23% van de Vlamingen bezocht tijdens de voorbije 12 maanden geen bos of natuurgebied.
Bron: 
Studiedienst Vlaamse Regering (Departement Kanselarij en Bestuur)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft weer hoeveel keer de Vlaming zegt bossen of natuurgebieden te bezoeken per jaar.
Bespreking 

Het meer toegankelijk maken van natuur- en bosgebieden wordt in het Vlaams natuurbeleid gezien als een stimulerende maatregel die het maatschappelijk draagvlak voor natuur en biodiversiteit vergroot. Ook het Vlaams regeerakkoord en de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur pleiten voor een grotere toegankelijkheid van natuur en bos voor iedereen. Er zijn geen concrete beleidsdoelen geformuleerd. De jaarlijkse survey van de studiedienst van de Vlaamse Regering peilt hoe dikwijls Vlamingen bos- en natuurgebieden bezoeken (Beyst & Pickery, 2006). De frequentie van bezoeken aan bossen en natuurgebieden is een van de draagvlakindicatoren voor natuur (VRIND 2016).

Bekijken we het aandeel Vlamingen dat minstens meerdere keren per maand een bos of natuurgebied bezoekt (ca. 14%) tegenover zij die dat één maal per maand doen (ca. 21%), dan zien we dat dit aandeel hoger ligt in 2009, dan daalt naar een dieptepunt in 2012 en van dan af weer lichtjes begint te stijgen. Het percentage van de Vlamingen dat nooit of slecht één keer per jaar een bos of natuurgebied bezoekt, schommelt de laatste drie jaar rond ca. 55%.

Ongeveer negen percent van de Vlamingen bezocht minstens wekelijks een bos of natuurgebied in 2016. Ongeveer 23% van de Vlamingen bezocht tijdens de voorbije 12 maanden geen bos of natuurgebied en 26% deed dit het afgelopen jaar slechts één keer. Het percentage dat minimum eens per week een bos of natuurgebied bezoekt, is in 2016 lichtjes gestegen, van 7,3% naar 9,2%.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback