Bezoeken aan bossen en natuurgebieden

In 2018 bezocht ongeveer 14% van de bevraagde Vlamingen minstens wekelijks een bos of natuurgebied. De helft (50%) gaf aan tijdens de voorbije 12 maanden geen of uitzonderlijk een keer een bos en/of natuurgebied bezocht te hebben, wat in dezelfde lijn ligt als de afgelopen jaren.
Bron: 
Statistiek Vlaanderen

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft de evolutie weer van de frequentie van bezoeken door Vlamingen aan natuur- en bosgebieden.
Bespreking 

De Vlaamse Regering keurde op 5 december 2008 het besluit over de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten goed (gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009). Het meer toegankelijk maken van natuur- en bosgebieden wordt in het Vlaams natuurbeleid gezien als een stimulerende maatregel die het maatschappelijk draagvlak voor natuur en biodiversiteit vergroot. Ook het Vlaams Regeerakkoord en de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur pleiten voor een grotere toegankelijkheid van natuur en bos voor iedereen. Er zijn geen concrete beleidsdoelen geformuleerd. De jaarlijkse survey van de studiedienst van de Vlaamse Regering peilt hoe dikwijls Vlamingen bos- en natuurgebieden bezoeken (Beyst & Pickery, 2006).
Het afgelopen jaar (2018) bezocht ongeveer 14% van de bevraagde Vlamingen minstens wekelijks een bos en/of natuurgebied. Ongeveer 23% bezocht tijdens de voorbije 12 maanden geen bos en/of natuurgebied en 27% deed dit het afgelopen jaar slechts één keer. Het gemiddeld aantal bezoeken schommelt sinds 2009 rond 14%. Het aantal personen dat minimaal eens per week een bezoek brengt, fluctueert lichtjes doorheen de jaren, met in 2016 9,2%; in 2017 6,6% en het afgelopen jaar 8,1%. Het gemiddelde percentage van de bevraagde Vlamingen dat nooit of slecht één keer per jaar een bos en/of natuurgebied bezoekt, schommelt de laatste drie jaar rond ca. 26%.
Het aandeel Vlamingen dat minstens meerdere keren per maand een bos en/of natuurgebied bezoekt bedraagt 13,7%; zij die dat minder frequent doen 22% (maandelijks). Kijken we voor de maandelijkse bezoeken naar de trend 2009-2018 dan zien we dat dit aandeel iets lager was in 2009 (20,3%), vervolgens daalde naar een dieptepunt in 2012 (15,1%) en vanaf dan een stijgende trend vertoont.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te zien geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback