Algemene broedvogelindex

Generalisten nemen toe terwijl de soorten typisch voor landbouw- en bosgebieden fluctuerende trends vertonen.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Trend van de aantallen broedvogels van bosgebieden, van landbouwgebieden en van diverse leefgebieden, in Vlaanderen (1990 - 2007-2009). Trend berekend als jaarlijkse mediaan over verschillende soorten.
Bespreking 

In een vorige natuurindicatoren-rapportage stelden we reeds vast dat vogels van het landbouwgebied de laatste decennia blijvend afnamen terwijl bosvogels en generalisten toenamen. In deze rapportage baseren we de onderstaande grafiek enkel nog op data bekomen via het speciaal ervoor ontworpen ABV-meetnet. Dit betekent dat de besproken trends betrekking hebben op de periode 2007-2013. In deze meer recente periode zijn de trends van aan bos- en landbouwgebieden gebonden soorten fluctuerend zonder duidelijke toe- of afname. Van enig herstel bij de landbouwsoorten is echter voorlopig geen sprake. Generalisten vertonen nog steeds een verdere toename.

De MINA-plan 4 doelen voor generalisten lijken gehaald te kunnen worden, maar het is hoogst onzeker of dat ook voor bosvogels en landbouwsoorten kan gebeuren.

Soorten waarop de indicator is gebaseerd, zijn:

Landbouw: torenvalk, scholekster, kievit, grutto, wulp, tortel, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, gele kwikstaart, witte kwikstaart, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, spotvogel, grasmus, kneu, geelgors
Bos: sperwer, buizerd, holenduif, koekoek, groene specht, zwarte specht, grote bonte specht, boompieper, nachtegaal, gekraagde roodstaart, grote lijster, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, fitis, goudhaan, grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, matkop, kuifmees, zwarte mees, boomklever, boomkruiper, wielewaal, gaai, groenling
Generalist: fazant, houtduif, turkse tortel, grote bonte specht, winterkoning, heggenmus, roodborst, merel, zanglijster, staartmees, pimpelmees, koolmees, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, vink, groenling

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • PACT2020 15.1 Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking met de Europese economische topregio's aan.
  • SEBI 01 Abundance and distribution of selected species
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback