Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Aantal S-IHD rapporten definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering,

Eind 2015 zijn er van de 41 op te stellen S-IHD rapporten 36 (88%) definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met een doelbereik van 88% is de MINA-plan 4 doelstelling niet gerealiseerd.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft de evolutie van de goedkeuring van de S-IHD rapporten weer.
Bespreking 

De implementatie van het Europese natuurbeleid verloopt in de verschillende lidstaten momenteel op kruissnelheid. Zo heeft Vlaanderen de doelstellingen uit de Habitatrichtlijn in grote mate vertaald naar zijn eigen wetgeving. Er werden gebieden, zogenaamde speciale beschermingszones (SBZ), afgebakend met als doel de gunstige staat van instandhouding (GSVI) van de daarin aanwezige habitattypes en soorten te realiseren. Voor de Habitatrichtlijn resulteerde dit in 38 SBZ-H, voor de Vogelrichtlijn in 24 SBZ-V. Onderling is er geregeld (sterke) overlap.
Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de noodzakelijke maatregelen voor het behalen van deze GSVI eerst op regionaal niveau te definiëren. In een tweede fase, die nu ten einde loopt, worden voor elk van deze SBZ gebiedseigen instandhoudingsdoelen (S-IHD) opgesteld. Hierbij wordt bij de uitvoering op het terrein rekening gehouden met sociaaleconomische aspecten. Deze S-IHD rapporten resulteerden in aanwijzingsbesluiten die een bindend karakter hebben. In een eerste trein werden de S-IHD bepaald voor alle SBZ-H en de SBZ-V die een sterke overlapping vertonen. Een aantal SBZ-H werden in één rapport samen behandeld net als sommige SBZ-H en SBZ-V, waardoor het totale aantal rapporten lager is dan het totale aantal SBZ-H en SBZ-V samen. 36 S-IHD rapporten, waarin alle 38 SBZ-H behandeld worden, zijn definitief goedgekeurd. Halfweg 2016 zijn drie nieuwe S-IHD rapporten voor SBZ-V voor de eerste keer principieel goedgekeurd. Van de overige twee gebieden zijn er rapporten in diverse fasen van opmaak, waarbij gestreefd wordt om het rapport voor SBZ-V IJzervallei eind 2016 voor de eerste maal principieel goed te keuren. In heel wat SBZ zijn al meerdere jaren IHD-gerichte maatregelen in uitvoering.

Eind 2015 zijn er van de 41 op te stellen S-IHD rapporten 36 (88%) definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met een doelbereik van 88% is de MINA-plan 4 doelstelling niet gerealiseerd.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
  • Plandoelstelling MINA-plan 4: De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld en het grootste deel van de maatregelen zijn in uitvoering. Alle aanwijzingsbesluiten zijn definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.
  • PACT2020 15.2 Hiertoe heeft Vlaanderen in 2020 voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend om 70 % van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en habitats te realiseren.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Aantal S-IHD rapporten definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering,. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback