Natura2000 campagne 2018-2019

Inleiding
Ontstaan | Belang | Boek & Ecopedia | Karteringseenheden | Evaluatie | Fauna-arcering | Versies |
Beschikbaarheid | Meer lezen… | Handleiding & veldsleutels | Campagne 2018-19

Als ondersteuning van het Natura 2000 beleid heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een belangrijke opdracht om gegevens op het terrein te verzamelen. Eén van onze grootste opdrachten betreft het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 habitatkaart en de daaraan gekoppelde biologische waarderingskaart  (BWK). Iedereen kan de laatst gepubliceerde geïntegreerde versie van de BWK raadplegen op de Geopunt website (thema ‘Milieu en natuur’, vervolgens ‘Natuur’ en dan de gewenste kaarten).

Deze kaarten vormen niet alleen een hoeksteen voor het gebiedsgerichte (natuur)beleid, maar ook in bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en de milieu-effectbeoordeling. Daarom is het van essentieel belang voor iedereen, en in het bijzonder voor de rechtszekerheid van de eventueel betrokken burger, dat deze kaarten juist en actueel zijn. INBO legt dan ook hoge prioriteit bij de actualisatie van deze kaarten en zet daartoe dan ook veel middelen in. Voor het welslagen van deze opdracht is INBO in belangrijke mate afhankelijk van de burger: zonder het betreden van hun eigendommen kan INBO geen juiste typering uitvoeren. 

Op basis van deze kaarten meldt INBO ook zesjaarlijks aan de Europese Unie de evolutie in verspreiding en oppervlakte van de habitattypen. Daarvoor hebben we ook informatie nodig over de toestand en evolutie van de kwaliteit van die habitats. Voor dat zogenaamde ‘kwaliteitsmeetnet’ hebben we over heel Vlaanderen een aantal habitatlocaties geselecteerd waar onze personeelsleden extra informatie op het terrein verzamelen.

Bebouwde percelen en akkers hoeven we nooit te betreden, behalve bijvoorbeeld een akkerrand om een achterliggend perceel te bereiken. Om andere percelen te karteren is het meestal wel nodig deze te betreden. Hierbij doorkruist de karteerder het perceel en loopt mogelijk nog eens extra langs de perceelsrand. We karteren niet alleen de Natura 2000 habitats, maar ook andere biotopen en bodemgebruik.

Vaststellingen in het kader van het kwaliteitsmeetnet gebeuren enkel in habitatvlekken. Daar noteren we, meestal op een beperkt deel van het perceel, alle plantensoorten en hun bedekking, wat al snel een uur of twee duurt.

Al dit werk is gespreid over een periode van 12 tot 18 jaar. Raadpleeg de tabel met de plaatsen die we in 2018 en 2019 bezoeken of raadpleeg onderstaande kaart. 

De dagelijkse planning is van heel veel factoren afhankelijk (bv. weersomstandigheden, contacten en afspraken op terrein, andere onverwachte taken van de medewerkers, …) zodat de concrete planning op terrein niet in groter detail weer te geven is. Hieronder vindt u gedetailleerde lijsten van de plaatsen die we aandoen in 2018 en 2019, die we in de loop van het veldseizoen naar gelang van de voortschrijdende planning kunnen aanpassen: De tabel geeft een overzicht van de gemeenten en gebieden waar we karteren.

INBO medewerkers kunnen zich te allen tijde legitimeren met een duidelijk herkenbare kaart van de Vlaamse Overheid (type bankkaart). Het Natuurdecreet laat INBO medewerkers toe om terreinen te betreden in het kader van het onderzoek, behalve de huiskavels. Door de wet op de privacy weten we vaak niet wie de eigenaars en/of gebruikers van deze terreinen zijn,  zodat we niet in staat zijn ons bezoek vooraf te melden. Beschikken we wel over die informatie of hebben we een vermoeden, dan proberen wij dit ter plaatse (bv. perceel naast huis of palend aan boerderij) of op voorhand (grote privédomeinen) te regelen.

 

Feedback