Naar een nieuwe ecologische inventarisatie voor berm- en dijkbeheerplannen (NB 12-17)

Vlaanderen heeft een dicht netwerk van wegen en waterwegen. De kilometerslange bermen en dijken langs deze transportinfrastructuur hebben een belangrijk potentieel aan waardevol biotoop voor planten, ongewervelden en vogels. Op vraag van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid werkte het INBO een nieuwe methodiek uit voor de inventarisatie van de vegetatie in functie van het opmaken van berm- en dijkbeheerplannen.

Eerst bepalen we vier klassen op basis van de vegetatiestructuur:

  • grasland
  • ruigte
  • struweel
  • opgaande houtige vegetatie

 

Binnen elke vegetatiestructuurklasse onderscheiden we karteereenheden op basis van typische plantensoorten en/of fijnere structuurkenmerken. Voorbeelden van karteereenheden binnen grasland zijn ‘dominant gras’, ‘gras-kruidenmix’ of ‘bloemrijk grasland’. Voor ruigtes zijn dat onder meer ‘verruigd grasland’, ‘brandnetelruigte’ of ‘natte ruigte’. In de klasse van de struwelen onderscheiden we onder andere ‘doornstruweel’, ‘brem- en gaspeldoornstruweel’ en ‘braam’. Deze karteereenheden worden toegekend aan lijntrajecten of vlakken. Een inschatting van potentieel belangrijke faunawaarden gebeurt door combinaties van kwalitatieve kenmerken, zoals breedte, expositie en vegetatiestructuur van de berm of dijk.

Wanneer bijzondere soorten of belangrijke ecologische potenties aanwezig zijn, kunnen bermbeheerplannen worden uitgewerkt als natuurbeheerplan. Hiervoor ontwikkelden we een uitgebreide karteringsmethode waarbij de karteereenheden vertaald zijn naar Europese Natura 2000-habitats of regionaal belangrijke biotopen.

Andy Van Kerckvoorde, Bart Vandevoorde, Jan Van Uytvanck

Meer lezen: Jan Van Uytvanck, Andy Van Kerckvoorde, Bart Vandevoorde, Geert De Blust (2017). Evaluatie en optimalisatie van de inventarisatiemethodiek en de beheerevaluatie voor bermen en dijken. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (32). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback