Monitoring van prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen via citizen science is een succes (NB 05-19)

In de periode 2016-2018 gingen nieuwe gestructureerde meetnetten van start voor de monitoring van 65 prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen. Het gaat om soorten zoals kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, heivlinder, purperorchis en lentevuurspin. In een gestructureerd meetnet worden die soorten via een vastgelegde methode geteld, op welbepaalde tijdstippen en op vaste locaties. Op basis hiervan kunnen we betrouwbare informatie verkrijgen voor de onderbouwing van het Vlaamse natuurbeleid en voor de rapportage over Natura 2000-soorten aan Europa.

Het INBO ontwierp de verschillende meetnetten, maar het zijn vrijwilligers die de tellingen uitvoeren. Natuurpunt Studie staat in voor de coördinatie van het veldwerk en de aansturing van de vrijwilligers. Via de webapplicatie www.meetnetten.be en de meetnetten-app kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor een meetnet en de getelde aantallen invoeren. Ook voor de al langer lopende Algemene Broedvogelmonitoring kunnen vrijwilligers tellingen invoeren in www.meetnetten.be.

Na drie jaar blijkt deze Vlaamse citizen science monitoring een succes. Voor het derde jaar werden bijna alle geplande meetnetlocaties volgens de afgesproken methode geteld. Sinds 2016 voerden meer dan 800 vrijwilligers maar liefst 5096 gestandaardiseerde tellingen uit. INBO gaat alvast van start met de gegevensanalyse, maar voor het bepalen van langetermijntrends is het nog te vroeg. Daarvoor rekenen we uiteraard op de blijvende inzet van de vele gemotiveerde vrijwilligers.

Toon Westra, Frederic Piesschaert, Marc Pollet

banner Meetnetten met partnerlogo's

Feedback