Methodologie

Dit inleidende deel behandelt de vooropgestelde globale methodologie, die in elk van de natuurtypologieën moest gevolgd worden. Grosso modo is dit ook steeds gebeurd. Tussen de rapporten is echter nog een groot aantal verschillen op te merken. Zo wordt niet in elk geval vertrokken van de vegetatie als classificerend criterium, maar van fysische, chemische of geografische criteria. Anderzijds wordt in de rapporten zeker niet overal dezelfde detailgraad bereikt, zo zijn de graslanden tot op relatief hoog detailniveau opgedeeld in typen en zijn de bossen en struwelen en mantels veel minder sterk opgedeeld.

Geen enkel rapport tenslotte heeft een bevredigende methode om een biotoop kwantitatief te evalueren qua natuurtype. Aan al deze elementen dient nog verder gewerkt te worden in een uniformiserende synthese. Aanvullend wordt de methodologie besproken die is toegepast voor de natuurtypering van respectievelijk de “biotopen” moerassen, pioniersmilieus, graslanden, heide en landduinen, ruigtes en zomen, struwelen en mantels, en de fysisch-geografisch gedefinieerde kustduinen en slikken en schorren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Vlaamse vegetatiedatabank (Vlavedat).

 

Feedback