Meetnet voor de monitoring van Natura 2000 habitats stilaan op kruissnelheid (JB-16)

Het meetnet voor de Natura 2000-habitats is in 2014 van start gegaan om te evalueren in welke mate de natuurdoelen worden gehaald, en om de zesjaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie te onderbouwen.

Het meetnet habitatkwaliteit zal ons in staat stellen om per habitattype de trend in het percentage oppervlakte in een gunstige/ongunstige kwaliteit op te volgen in Vlaanderen. Hiervoor selecteerden we per habitattype meetlocaties over heel Vlaanderen via een representatieve steekproef. Op meer dan 4000 permanente meetpunten voeren we  een vegetatieopname uit en schatten we een reeks structuurvariabelen in om zo de lokale staat van instandhouding te bepalen. Voor de zeldzaamste habitattypes, die maar over enkele hectares voorkomen bij ons, volgen we alle locaties op.

Het is de bedoeling om deze meetpunten minstens om de 12 jaar opnieuw op te meten om daaruit trends te kunnen afleiden.

In 2016 is het derde jaar van gegevensinzameling afgewerkt voor:

  • gras- en hooilanden (habitattype 6510,6230, 6410)
  • heide– en landduinhabitats (habitattypen 2310, 2330, 4010 en 4030)
  • plassen (habitattypen 3110, 3130, 3140, 3150 en 3160)
  • de bossen (91E0, 9120, 9160, 9190)
  • overgangs- en verlandingsvenen (7140)

 

Een aantal kinderziektes zijn aangepakt, waardoor we stilaan op kruissnelheid komen. Daarnaast zijn er ook goede vooruitzichten om sommige structuurbepalende processen zoals verbossing en vergrassing via remote sensing te bepalen in plaats van op het terrein.

Net zoals voor het ontwerp van het meetnet werkten meerdere onderzoeksgroepen van het INBO samen aan de uitvoering van het meetnet. Ook werden er afspraken gemaakt met het Bosinventarisatieteam van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Patrik Oosterlynck

Meer lezen? Westra T, Oosterlynck P, Van Calster H, Paelinckx D, Denys L, Leyssen A, Packet J, Onkelinx T, Louette G, Waterinckx M en Quataert P (2014). Monitoring Natura 2000-habitats: meetnet habitatkwaliteit. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2014 (1414229). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback