Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Kwik en de kleine mantelmeeuw (NB 10/17)

Het is bekend dat vissen hoge concentraties aan schadelijke stoffen kunnen bevatten en dat hogere organismen zoals vogels deze kunnen opnemen via de voedselketen. Het INBO onderzocht samen met een aantal Vlaamse en internationale partners of de aanwezigheid van kwik (Hg) in vissen een invloed heeft op het broedsucces van kleine mantelmeeuwen.

Als soort is de kleine mantelmeeuw een uitgesproken generalist, maar bepaalde individuen zijn echte specialisten wat betreft hun voedselkeuze. Vrouwtjes die overwegend mariene prooien hadden gegeten, legden grotere eieren dan individuen die meer terrestrisch waren georiënteerd.Die grotere eieren bevatten wel hogere concentraties kwik. Ook de veren van hun kuikens bevatten meer kwik dan de veren van hun terrestrisch georiënteerde soortgenoten. Het onderzoek toonde aan dat de eieren van de marien georiënteerde meeuwen waarschijnlijk nog groter waren geweest als hun voedsel minder kwik zou hebben bevat. De verhoogde concentratie kwik bleek evenwel geen negatieve invloed te hebben op de initiële conditie en groei van de kuikens, vermoedelijk omdat de hoeveelheid kwik daarvoor te laag was.

Het terreinwerk van dit onderzoek vond plaats in Zeebrugge. In het broedseizoen 2012 onderzochten we 26 nesten van kleine mantelmeeuwen, in 2013 47. Verstoring van de kolonie werd zo beperkt mogelijk gehouden. Alleen in 2012 werd van elk nest één ei verwijderd voor analyse. Het kwikgehalte in de vogels werd uitsluitend gemeten in dons en veren gevonden rond de nesten. De voedselsamenstelling werd bepaald aan de hand van isotopenanalyses van eieren en veren van de kuikens.

Verder onderzoek zal moeten aantonen of ook op langere termijn geen schadelijke gevolgen optreden als gevolg van de inname van kwik. Dit onderzoek beperkte zich tot de eerste levensmaand van de kuikens.

Eric Stienen

Lees het A1-artikel: Offspring Hg exposure relates to parental feeding strategies in a generalist bird with strong individual foraging specialization

Feedback