Kustduinen

In de geografisch afgebakende “biotoop” kustduinen komen structureel zeer uiteenlopende natuurtypes voor, gaande van open, bijna onbegroeide blonde duinen (stuifduinen) en vloedmerkgemeenschappen over mosduinen, graslanden, struwelen tot duinbossen. De niet duinspecifieke gemeenschappen, die dus ook elders in Vlaanderen in min of meer dezelfde samenstelling voorkomen, worden niet in deze natuurtypologie behandeld. Belangrijke knelpunten voor de duinen zijn de menselijke activiteiten en onnatuurlijke verstoringen (o.a. water- en zandwinning, bebouwing, kustverdediging, militaire activiteiten, bosbouw, overrecreatie).

De verschillende vegetatietypes in de duinen worden door een groot aantal abiotische componenten bepaald. Diepte en schommeling van de grondwatertafel, kalkgehalte, reliëf, expositie, afstand tot de zee en humusgehalte zijn belangrijke differentiërende factoren.

Naast duindoornstruweel, vertonen mosduinen op kalkrijk zand, kalkminnende duingraslanden en vochtige kruidachtige duinvalleivegetaties een hoge mate van duinspecificiteit. Ze herbergen het grootste aandeel aan zeldzame en bedreigde soorten, waaronder een groot aantal kustspecifieke. Dit geldt voor zowel vaatplanten, loopkevers als sprinkhanen.

Natuurtype(groepe)n die onderscheiden worden onder 'kustduinen' zijn:

  1. Vloedmerkvegetaties met zeeraket (Salsolo-Honckenyion peploidis)
  2. Embryonale duinvegetaties (Agropyro-Honckenyion peploidis)
  3. Helmduinvegetaties (Ammophilion arenariae)
  4. Mosduinvegetaties (Tortulo-Koelerion)
  5. Pioniersvegetaties van vochtige duinvalleien (Caricion davallianae)
  6. Droge kalkrijke duingraslanden (Polygalo-Koelerion)
  7. Thermofiele, droogteminnende struwelen (Berberidion vulgaris)
  8. Droge, licht overstoven kruipwilgstruwelen (wordt gerekend tot Empetrion nigri)
  9. Duinbossen (Alno-Padion, Quercion roboris en andere verbonden)
  10. Andere
Feedback