INBOVEG, een schatkamer vol vegetatieopnames (NB 07/15)

Vegetatieopnames worden al sinds het einde van de 19e eeuw gemaakt. Het zijn lijsten van plantensoorten  die in een proefvlak of perceel waargenomen werden. Van elke soort wordt tegelijk hun bedekking geschat. Vegetatieopnames werden oorspronkelijk vooral gemaakt in functie van fytosociologisch onderzoek. Tegenwoordig bewijzen ze ook hun waarde voor natuurbeheer en –herstel.

Om deze specifieke gegevens te stockeren ontwikkelde het INBO een eigen applicatie, INBOVEG. INBOVEG stelt tools en databanken ter beschikking aan vegetatiekundigen. Zij kunnen hiermee op een flexibele manier gegevens verzamelen en opslaan, ook in het veld als er voldoende internetdekking is. INBOVEG biedt gestandaardiseerde lijsten van soorten, habitats, levensvormen, schalen, enz. aan. Het programma bewaart oorspronkelijke observaties en eventueel latere her-identificaties van soorten uit een ingevoerde opname. Door vegatieopnames op deze wijze te bewaren, zijn ze steeds bruikbaar voor verder vegetatiekundig onderzoek.

INBOVEG maakt het mogelijk om vegetatiegegevens die verspreid zijn over verschillende databanken en toepassingen, te stroomlijnen en te integreren in één grote vegetatiedatabank. Meer gebruikers (ook externen) krijgen hierdoor toegang tot deze data. Met het ‘embargo-systeem’ kan de eigenaar van de data bepalen of gegevens al dan niet (tijdelijk) ontoegankelijk zijn voor derden. Gebruik van niet-open data door derden kan dan enkel na expliciete toestemming van de eigenaar. INBOVEG laat niet alleen de opslag van individuele, klassieke vegetatieopnames toe. Ook gekoppelde opnames (transecten of tijdreeksen),  BioHab/Ebone-opnames, opnames van de lokale staat van instandhouding enz. kan je in dit systeem bewaren.

Els De Bie, Luc Vanhercke

Naar de applicatie INBOVEG

Feedback