INBO–inbreng bij het overleg binnen de faunabeheerzones (NB 07-17)

Begin 2017 startte het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), met ondersteuning van experts van Levuur, een participatieproces op in de 10 wettelijk vastgelegde faunabeheerzones. Het doel was om voor elke zone samen met lokale belanghebbenden doelstellingen en bijbehorende maatregelen voor het everzwijnenbeheer vast te leggen.

Op voorstel van het ANB nam ook het INBO deel aan het participatieproces. We waren aanwezig op 16 van de 18 overlegmomenten tot nu toe. Het INBO beantwoordde vragen over de ecologie van het everzwijn en presenteerde wetenschappelijke inzichten over het beheer van de soort. Op die manier beschikten alle deelnemers over dezelfde basisinformatie.

Zowel de wetenschappelijk kennis over het formuleren van beheerdoelstellingen en -maatregelen als onze kennis van en ervaring met verschillende beheermaatregelen bleken vaak nuttig. Veel van de in voorbije jaren opgebouwde INBO-kennis kon zo direct gevaloriseerd worden en een meerwaarde leveren bij het tot stand komen van het everzwijnenbeheer in de praktijk. Deelnemen aan dit overlegproces hielp zo om de ‘kloof’ tussen de wetenschap en de praktijk te verkleinen.

Jim Casaer
 

Kaart van de Vlaamse faunabeheerzones

De grenzen voor deze 10 zones werden uitgetekend op basis van de aanwezigheid van snelwegen, spoorwegen en kanalen.
 

Feedback