Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Hoe behouden we het Voerense landschap? (JB-16)

Voeren bestaat uit een reeks pittoreske dorpen in een groen en golvend weidelandschap. Het aantrekkelijke landschap trekt het hele jaar door bezoekers en het is er aangenaam wonen. De hellende graslanden met hagen beschermen de dorpskernen in de valleien tegen water- en modderoverlast. Naar Vlaamse normen herbergt Voeren een hoge biodiversiteit: ongeveer 1/4de van het Voerense grondgebied heeft een hoge natuurwaarde. Maar dit maatschappelijk-waardevol landschap staat ook onder zware druk. Lage melkprijzen leiden ertoe dat melkveehouders een schaalvergroting en intensivering doorvoeren. De oppervlakte permanent grasland gaat daardoor achteruit en kleine landschapselementen worden schaarser. Daarbij komt nog dat complexere regelgeving ontmoedigend werkt voor de melkveehouders. Dit alles maakt dat bedrijfsopvolging alles behalve evident is.

Om het tij te keren hebben de gemeente Voeren, het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en verschillende lokale spelers de handen in elkaar geslagen. Ze richtten een projectgroep op die op zoek gaat naar duurzame oplossingen voor het Voerense landschap. Om deze projectgroep te ondersteunen werd een onderzoek opgestart door het INBO, het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (gefinancierd door het Geïntegreerd Vlaams Plattelandsbeleid, VLM). In eerste instantie werd bekeken hoe landbouw, natuur, recreatie, toerisme, wonen, erfgoed en klimaat evolueerden over de tijd. Al deze aspecten bleken allemaal een sterke link te hebben met het typische landschap van Voeren. Daarom is het ook aangewezen dat ze samenwerken om te komen tot een duurzaam landschapsbehoud.

Op basis van deze analyse zijn er twee prioritaire pistes geïdentificeerd via een participatieve consultatie met alle betrokken partijen. Enerzijds wordt er gezocht naar alternatieve ketens om een meerwaarde te creëren voor de Voerense (gras)melk. Anderzijds wordt bekeken of een aangepast instrumentarium en/of samenwerkingsverbanden oplossingen zouden kunnen bieden voor het Voerense landschap. De verwachting is dat deze participatieve intersectorale aanpak een antwoord kan bieden voor de uitdagingen van regio’s met waardevolle cultuurlandschappen.

Marijke ThoonenFrancis Turkelboom

Feedback