HabNorm – Milieukwaliteitsnormen voor Europees beschermde habitattypen en leefgebieden van soorten (NB 07/15)

De Habitatrichtlijn stelt dat Europees beschermde habitattypen en leefgebieden van soorten in een gunstige staat van instandhouding moeten worden gebracht en gehouden. Voor de realisatie daarvan is onder andere een grondige kennis van de milieuvereisten en plantensamenstelling van deze habitattypen en leefgebieden nodig.

Het INBO startte daarom recent HabNorm op. In dit project, dat loopt van 2015 tot 2020, zullen we een grondige abiotische en biotische karakterisering van de Europees beschermde habitats uitvoeren. Per habitattype zullen we in een groot aantal proefvlakken de soortensamenstelling noteren en deze koppelen aan de kenmerken van de bodem, het grond- en oppervlaktewater, en de lucht op die plaats. Vervolgens bepalen we voor elk habitattype milieukwaliteitsnormen. Zo’n normen zijn van belang in het vergunningenbeleid  - is er bijvoorbeeld een passende beoordeling nodig? - en kunnen bijdragen aan een efficiënter (herstel)beheer van de Europees beschermde habitats.

Maud Raman

Feedback