Glasaal recupereert voorbij het spui (NB 12-17)

Al een paar jaar doet het team Aquatisch Beheer in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoek naar de potenties van een glasaalvriendelijk spuibeheer. Paling moet tijdens zijn glasaalstadium de Europese estuaria binnendringen om stroomopwaarts geschikt opgroeihabitat te vinden. De vele getijdensluizen langs de kust verhinderen dat sterk. Het niet volledig sluiten van de sluizen tijdens opkomend getij, het zogenaamd ‘aangepast spuibeheer’, werd door ons aangeraden en bleek een kostenefficiëntie manier om meer glasaatjes de polders in te krijgen.

Hoe het de glasaaltjes daarna verging was minder duidelijk. Sinds 2016 onderzoeken we het lot van deze migranten in het Veurne-Ambachtkanaal in Nieuwpoort. Het bleek dat binnengelaten glasaal in staat is om actief verder te trekken ongeacht lage watertemperaturen, hoge stroomsnelheden en sterk wisselende zoutwaarden. Bovendien bleken glasalen met een (ver)minder(d)e conditie zich in dit kanaal te kunnen vestigen en aan te sterken door zich te voeden met allerlei waterdiertjes, vooraleer verder te trekken.

Nu onderzoeken we of bijkomende knelpunten hogerop in het stroomgebied, zoals pompgemalen, met palinggoten kunnen worden overbrugd. De uitbouw van een permanent monitoringsstation voor intrekkende glasaal en uittrekkende zilverpaling, ter hoogte van het pompgemaal van Veurne-Ambacht, moet het mogelijk maken om in de nabije toekomst de effecten van deze relatief eenvoudige ingrepen op het palingbestand verder te evalueren.

Jeroen Van Wichelen

Meer lezen: Lore Vandamme, Jeroen Van Wichelen, Ine Pauwels, Johan Auwerx, Inne Vught, David Buysse, Raf Baeyens, Nico De Maerteleire, Emilie Gelaude, Bruno Picavet, Sebastien Pieters, Karen Robberechts & Johan Coeck (2017). Wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning van het visserijbeleid en het visstandbeheer, Onderzoeksprogramma visserij 2016.  Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Glaasaaltje gevangen in Nieuwpoort (foto INBO)

Glasaaltje gevangen in Nieuwpoort (foto INBO)

Feedback