Geïntegreerd referentiemeetnet voor zoetwatervissen in Vlaanderen Resultaten 2013-2015 (NB 03/17)

In 2013 startte het INBO met het geïntegreerd referentiemeetnet voor zoetwatervissen in Vlaanderen. Dit nieuwe meetnet is beter afgestemd op de informatienoden van de Kaderrichtlijn Water en van het Natura 2000-netwerk. In de periode 2013-2015 werkten we een eerste bemonsteringscyclus af voor de categorie ‘rivier’.

In totaal bevisten we 198 locaties gelegen in 150 verschillende waterlichamen. In 96,5% van de meetplaatsen vingen we vis. In totaal vonden we 42 vis- en rondbeksoorten. In de top vijf van de meest gevangen soorten staan paling en driedoornige stekelbaars op een gedeelde eerste plaats met een aanwezigheid in 58% van de meetplaatsen. Het brons gaat naar blankvoorn (48%) terwijl baars (47%) net buiten de medailles valt. Riviergrondel sluit het rijtje af met een aanwezigheid in 42% van de meetplaatsen.

Van 118 rivieren en van 17 kanalen zijn nu visgegevens beschikbaar voor de periode 2010-2012 en voor de periode 2013-2015. We kunnen hierdoor de evolutie van het visbestand in deze waterlopen nagaan. We berekenen daarvoor de EQR-waarden (Ecological Quality Ratio) van beide periodes. De helft van de onderzochte waterlichamen (51%) behoudt dezelfde kwaliteit. Voor 33% van de waterlichamen is de kwaliteit gestegen terwijl die voor 16% van de waterlichamen achteruit gegaan is.

Gerlinde Van Thuyne

Meer weten?

 

Feedback