Europese aanpak exoten boekt vooruitgang, maar is nog te versnipperd (NB 03-2020)

Invasieve soorten worden wereldwijd beschouwd als een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies omdat ze andere soorten in de problemen brengen. Door de globalisering neemt de omvang en snelheid van het invasieproces toe. Voor een effectieve preventie en beheer van invasieve soorten is samenwerking nodig over administratieve grenzen heen.

Het Belgisch Forum Invasieve Soorten (BFIS) en het RAPID Life Project (Reducing and Preventing IAS Dispersal) organiseerden op 18 december vorig jaar een internationale bijeenkomst om de uitwisseling van informatie over preventie en beheer van invasieve soorten te bevorderen. Natuurbeschermingsorganisaties, (terrein)beheerders, nationale en regionale overheden, de Commissie, projectleiders en onderzoekers uit 17 Europese landen voerden er bewogen discussies over exotenbeheer, en wisselden ervaringen uit. Hieruit bleek dat vele LIFE-projecten met exotenbeheer bezig zijn.

De grote interesse in deze bijeenkomst getuigt van de nood aan en bereidheid tot meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen lidstaten en tussen LIFE-projecten. Er kwam dan ook een oproep om een Europees platform voor exotenbeheer op te richten. De Europese Commissie riep in haar slotwoord op om biodiversiteit te mainstreamen over alle sectoren heen. De aanpak van exoten via soortspecifieke maatregelen en controle op de introductiewegen is de laatste jaren verbeterd, maar wordt nog steeds te versnipperd toegepast op Europees niveau.

Tim Adriaens, Rebecca Jones

>> RAPID project

>> Presentaties
>> Foto’s en video's (Deel 1 en Deel 2) van het event
 

Feedback