Europees beschermde soorten doen het goed in Brussel (NB 05-16)

Het INBO heeft in opdracht van Leefmilieu Brussel (BIM) onderzocht hoe het gesteld is met de “Lokale Staat van Instandhouding” (LSVI) van 5 habitat‐ en 7 vogelrichtlijnsoorten die voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waarvoor het moet rapporteren aan Europa in het kader van zijn Natura 2000-verplichtingen.

Het resultaat van het onderzoek:

  • gunstige toestand voor de populaties van 7 soorten, namelijk vliegend hert, teunisbloempijlstaart, wespendief, slechtvalk, ijsvogel, zwarte specht en middelste bonte specht
  • ongunstige toestand voor de populaties van 2 soorten, namelijk nachtzwaluw en grote zilverreiger

 

Bij de overige soorten heeft bittervoorn zowel populaties in gunstige als ongunstige toestand. Voor 2 soorten, nauwe korfslak en muurhagedis, was er onvoldoende informatie om te bepalen of de soort in een gunstige of ongunstige toestand verkeert.

Voor populaties van twee soorten is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van bijzonder belang: van de slechtvalk - die voor zijn nestplaats in stedelijk gebied nood heeft aan hoge constructies - levert Brussel 15% van de Belgisch-Atlantische populatie, dit is België ten noorden van Samber en Maas. Daarnaast is 20% van de populaties van vliegend hert - een grote keversoort die als larve in dood hout leeft – eveneens te vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het algemeen kunnen we stellen dat soorten die het relatief goed doen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooral cultuurvolgers zijn met een voorkeur voor een stedelijke omgeving, of soorten van grote, oude bosgebieden die in het gewestgrens‐overschrijdende Zoniënwoud een geschikt biotoop vinden.

Els Lommelen, Dries Adriaens, Marc Pollet

Meer lezen: Lommelen E., Adriaens D., Pollet M. (red.) (2016). Lokale staat van instandhouding voor habitat- en vogelrichtlijnsoorten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (11510159). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback