Eerste update Unielijst invasieve exoten goedgekeurd (NB 07-17)

Op 19 juni 2017 keurde het Europees Comité een eerste update goed van de Unielijst invasieve exoten. De verwachting is dat de Europese Commissie dit advies overneemt en het besluit tot de uitbreiding van de Unielijst in juli 2017 publiceert. Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe EU-verordening (EU 1143/2014) van kracht rond de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Centraal staat een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve exoten: invasieve uitheemse soorten waarvan de negatieve effecten zodanig zijn dat gezamenlijk optreden door de lidstaten vereist is. België en Vlaanderen zijn verplicht voor deze soorten actieplannen rond introductiewegen op te maken, surveillance te organiseren en beheerprogramma’s uit te voeren.

Op de eerste lijst van 37 soorten prijkten al soorten als wasbeer, grijze en Pallas eekhoorn, exotische rivierkreeften, invasieve waterplanten, Aziatische hoornaar en roodwangschildpad.

De lijst is nu gegroeid tot 49 soorten en is een opsteker voor Vlaamse natuur- en waterbeheerders die al langer investeren in exotenbeheer. Sommige soorten die al lang bestreden worden, zijn nu immers toegevoegd aan de lijst. Zo worden reuzenberenklauw en reuzenbalsemien in Vlaanderen al volop bestreden in natuurgebieden, op dijken en langs waterlopen. De bestrijding van muskusrat is het langstlopende beheerprogramma in Vlaanderen. De nijlgans wordt de laatste jaren ook intensiever bestreden via afschot en afvangst. Smalle waterpest is een algemene waterplant in Vlaanderen, maar van ongelijkbladig vederkruid zijn maar enkele locaties bekend. Wasbeerhonden zijn al gevestigd in Nederland, maar worden bij ons af en toe waargenomen als verkeersslachtoffer.

Ook enkele bij ons minder bekende exoten staan op de lijst, zoals de gewone gunnera, die erg invasief is in Ierland, het fraai lampenpoetsersgras, het Japans steltgras en de zijdeplant. Het zijn alle soorten om naar uit te kijken en te rapporteren via de Waarnemingen website.

Ondertussen zijn ook al risicoanalyses in voorbereiding voor een tweede aanvulling op de Unielijst, onder andere voor Amerikaanse nerts, zonnebaars, dwergmeerval, watersla en grote vlotvaren.

Tim Adriaens

Feedback