Duurzaam beheer van de Schelde-oevers (JB-15)

Tot nu houdt het oeverbeheer van de Boven-Zeeschelde grotendeels in dat erosiegevoelige zones verdedigd worden met breuksteen of metaalslakken. Het INBO stelt een nieuw en duurzaam oeververdedigingssysteem voor dat maximaal de diensten van het ecosysteem benut binnen de harde randvoorwaarden van veiligheid en scheepvaart.

Het basisprincipe ervan is harde verdediging waar nodig, natuurlijke zachte oevers waar mogelijk. Natuurtechnische oplossingen worden voorgesteld als een tussenvorm. Dit betekent bijvoorbeeld dat je op een slimme manier gebruik maakt van de erosiewerende eigenschappen die getijdennatuur onder bepaalde omstandigheden gratis en vrij van onderhoud kan bieden.

De waterbeheerder kan gebruik maken van een beslisboom die hem helpt bij de keuze voor een passende en duurzame oeververdediging: gebaseerd op locatiespecifieke criteria zoals hellingsgraad, breedte en een erosierisico-index wordt een oeververdedigingstype voorgesteld met een ruimtelijke resolutie van 50m. Dit gebeurt in een zogenaamde oeververdedigingsatlas (FIG).

Deze nieuwe aanpak is niet alleen economisch voordeliger, hij komt ook de gunstige staat van instandhouding en de goede ecologische toestand ten goede.

Gunther Van Ryckegem

Meer lezen? Van Ryckegem, G., Van Braeckel, A. & Van den Bergh E.(2015). Duurzaam beheerplan – oeverbeheer getijdennatuur Zeeschelde. Schorrand- en slikbeheer van de Boven-Zeeschelde. (INBO.R.2015.7206076). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Voorbeeldkaart inrichting Schelde-oevers

Voorbeeldkaart uit de oeververdedigingsatlas. Kaart 45 ter hoogte van Baasrode en Groot Schoor van Hamme (Kastel).

Feedback