Blauwdrukken soortenmonitoring (JB-14)

Informatie over de biodiversiteit in Vlaanderen is van wezenlijk belang voor zowel de ondersteuning van het Vlaamse natuurbeleid als voor de rapportering van de staat van instandhouding van de Europees beschermde soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn (Natura 2000-soorten). Daarom ontwikkelt INBO een reeks nieuwe monitoringmeetnetten en bouwt het verder op bestaande initiatieven, die de monitoring van de verspreiding en de populatiegrootte van soorten op niveau Vlaanderen mogelijk maken. Voor een betaalbare monitoring is een ruime inzet van vrijwilligers en coördinerende verenigingen onontbeerlijk.

In het rapport ’Blauwdrukken soortenmonitoring‘ geeft het INBO voor meer dan 150 soorten aan welke gegevens noodzakelijk zijn en hoe deze moeten ingezameld worden. De soorten komen uit de groepen van amfibieën, kevers, libellen, mollusken, planten, spinnen, sprinkhanen, vleermuizen, vlinders, zoogdieren en vogels. Per groep bespreken we kort de relevante ecologische kenmerken en lichten we de keuze toe van de soorten waarvoor monitoring zal opgestart worden. Daarnaast beschrijven we gedetailleerd wat er juist geteld moet worden, op welke manier dit moet gebeuren en op hoeveel locaties (alle locaties of een steekproef hieruit). Ten slotte maken we ook een inschatting van de werklast per meetnet en de kosten van het benodigde materiaal.

De blauwdrukken vormen een belangrijke stap richting de operationele monitoring van Natura 2000-soorten en de overige soorten die prioritair zijn voor het Vlaamse natuurbeleid. Deze blauwdrukken kunnen bovendien als informatiebron dienen voor iedereen die interesse heeft in het opvolgen van de toestand en trend van soorten in Vlaanderen.

Voor het doorgeven van de gegevens die verzameld worden tijdens de monitoring wordt een webtoepasssing ontwikkeld. Eenmaal vrijwilligers zich aangemeld hebben om mee te werken aan een meetnet, kunnen zij via deze tool hun veldgegevens invoeren en de resultaten van de monitoring opvolgen.

Geert De Knijf, Toon Westra, Frederic Piesschaert, Paul Quataert & Marc Pollet

Lees meer: Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid: blauwdrukken soortenmonitoring in Vlaanderen

Feedback