Biodiversiteit anders bekeken (NB 05-17)

Biodiversiteitsverlies gaat over veel meer dan het verlies van individuele soorten alleen. Het omvat – zoals de biodiversiteitsconventie het aangeeft – de diversiteit aan genen, soorten, ecosystemen en landschappen en alle relaties daartussen. Een soort overleeft  enkel wanneer de genetische diversiteit binnen de populatie voldoende groot is. Een ecosysteem moet voldoende groot zijn om alle soortengroepen te bevatten en een landschap moet een ondersteunend netwerk bieden. Het besef groeit dat die biodiversiteit voor de mens heel wat essentiële natuurvoordelen oplevert die we ecosysteemdiensten noemen.

Om de relaties met die ecosysteemdiensten te onderbouwen, bekijken we in het natuurrapport de biodiversiteit vanuit vier invalshoeken (zie figuur).

  • In de eerste gaan we na of bepaalde functies optimaal werken. Deze ondersteunen of reguleren rechtstreeks heel wat gebruiksfuncties. Bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding dragen bij tot voedselproductie. De bodemfauna bepaalt de korrelgrootte van de bodem, de begroeiing de weerstand tegen erosie …
  • De tweede invalshoek focust op structuren en patronen. Landschapspatronen bepalen de migratiekansen voor soorten, maar ze bepalen ook de landschapsbeleving. De verbindingen die we creëren om de wandel- en fietsrecreatie te verbeteren, zorgen ook voor migratieroutes van een aantal soorten. Boom- en bladstructuren dragen dan weer bij tot onze gezondheid door het afvangen van fijn stof.
  • De derde invalshoek richt zich op de stocks of voorraden: producerende diensten zoals hout, voedsel of zuiver water. Maar het gaat ook over voldoende predatoren om op een bepaald moment een plaag te bestrijden of de totale voorraad aan koolstof die opgeslagen is in een bos of een bodem om klimaatopwarming te mitigeren.
  • Tenslotte de vierde en klassieke invalshoek die focust op compositie. Welke soorten zijn aan- of afwezig? De meeste indicatoren zoals de Rode Lijsten of de staat van instandhouding van de soorten en habitats volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn, focussen hierop.

 

Anik Schneiders

Biodiversiteit: invalshoeken en schaalniveau's

Biodiversiteit omvat verschillende schaalniveaus die je elk vanuit verschillende invalshoeken kan bestuderen. Elk van die invalshoeken is ook verbonden met een set van natuurvoordelen.

Meer lezen?

Feedback