Biezen en hun toekomst in de Zeeschelde (NB 09-19)

In de vroege stadia van schorvorming zijn biezen een van de eerste hogere planten die de slikken koloniseren. Biezen groeien aan de waterkant van de schorren en zorgen zo voor een betere bescherming van schorren en dijken tegen golferosie. In de Zeeschelde zagen we de laatste decennia weer een beperkte toename in populatiegrootte van de zoetwaterbastaardbies en de meer in brak water groeiende zeebies en ruwe bies. De zeldzame driekantige bies, een Rode-Lijstsoort in Vlaanderen en uitsluitend voorkomend op zoetwaterschorren, gaat de laatste jaren echter weer achteruit.

De oeverzones waar zich vroege schorvorming afspeelt, staan onder druk van versteiling en verharding. Door de gevolgen van de klimaatwijziging zal deze druk nog verhogen. Om gericht de ontwikkelingskansen van iedere soort te kunnen verbeteren, maakten we soortmodellen en bepaalden we voor iedere soort de specifieke zout- en overspoelingsrange. De vergelijking met historische gegevens leerde ons dat biezen weer lager in het getijvenster staan dan net voor de eeuwwisseling, waarschijnlijk door de verbeterde waterkwaliteit. Voor iedere soort bepaalden we ook de groeikarakteristieken in functie van stressfactoren (overspoeling, helling en schuifspanning).

Met deze soortmodellen kunnen we de potentiële verspreiding onder bepaalde scenario’s inschatten. Zo gingen we de effecten van klimaatverandering en geplande ingrepen in de Zeeschelde op de groeikansen voor biezen na. Deze toekomstvoorspellingen tonen een negatieve trend en wijzen op het mogelijk verdwijnen van de bedreigde driekantige bies in de Zeeschelde. Verder worden de soortmodellen gebruikt voor adviesverlening bij de inrichting van nieuwe gebieden om de biezen maximale groeikansen te geven.

Ruben Elsen, Alexander Van Braeckel, Joost Vanoverbeke, Bart Vandevoorde & Erika Van den Bergh

Meer lezen: Elsen R., Van Braeckel A., Vanoverbeke J., Vandevoorde B. & Van den Bergh E. (2019). Habitatmapping Sea Scheldt supralittoral- partim pioneer club-rush species. Reports of the Research Institute for Nature and Forest 2019 (36). Research Institute for Nature and Forest , Brussels.

Feedback