Beoordelingskaders voor regionaal belangrijke biotopen en natuurstreefbeelden (NB 05-19)

In 2015 vroeg het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan het INBO om een instrument uit te werken voor de evaluatie van het beheer van regionaal belangrijke biotopen (rbb) en van natuurstreefbeelden. Onlangs verscheen het syntheserapport met beoordelingskaders voor de evaluatie van de biotische kwaliteit van graslanden, moerassen, struwelen, oud dennenbos, zilte tot brakke waters en botanisch soortenrijke akkers.

Regionaal belangrijke biotopen zijn naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit vergelijkbaar met Europees beschermde Natura 2000-habitattypen, maar ze zijn op Europees niveau minder bedreigd en daardoor niet Europees beschermd. Ze genieten wel bescherming in Vlaanderen in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet. Natuurstreefbeelden zijn vegetaties die omwille van hun biologische waarde als ecologisch einddoel in een natuurbeheerplan opgenomen kunnen worden.

De beoordeling van de biotische kwaliteit van een regionaal belangrijk biotoop of een natuurstreefbeeld steunt in belangrijke mate op de vegetatie waarbij zowel de samenstelling van de vegetatie als de vegetatiestructuur worden geëvalueerd. De evaluatie besteedt aandacht aan zowel positieve (kwaliteitsindicerende soorten) als aan negatieve indicatoren (verstoringsindicatoren).

In het eindrapport vind je de beoordelingskaders voor 19 regionaal belangrijke biotopen en natuurstreefbeelden. Natuurbeheerders kunnen met dit instrumentarium aan de slag om te evalueren of hun beheer het beoogde resultaat oplevert, en eventueel bijsturen waar dat nodig is.

Els De Bie, Jan Wouters, Patrik Oosterlynck, Steven De Saeger, Luc Denys, Kris Vandekerkhove, Arno Thomaes, Luc De Keersmaeker, Jeroen Vanden Borre en Desiré Paelinckx

Meer lezen? De Bie E., Wouters J., Oosterlynck P., De Saeger S., Denys L., Vandekerkhove K., Thomaes A., De Keersmaeker L., Vanden Borre J. & Paelinckx D. (2018). Beoordelingskader voor ‘regionaal belangrijke biotopen’ (rbb) en andere natuurstreefbeelden. Eindrapport. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (98). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

Feedback