Beheerders positiever dan wetenschap over kansen aanpak invasieve exoten (NB 12-19)

De Europese Verordening ter preventie en beheer van invasieve uitheemse soorten verplicht lidstaten beheerdoelstellingen vast te leggen voor een set van invasieve exoten (de “Unielijst”). Budgetten voor exotenbeheer zijn echter beperkt. Beheer op het terrein moet haalbaar en zinvol zijn, en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd. Beslissingen hierover moeten transparant zijn en gedragen worden door de terreinbeheerders. Op 19 december 2018 vond de workshop “Beheer van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst” plaats in Brussel, georganiseerd door het INBO, DEMNA, het Nationaal Secretariaat Invasieve Uitheemse Soorten en het Belgisch Biodiversiteitsplatform.

Zonder duidelijke, gedragen doelstellingen en afspraken en een gedegen monitoring van de resultaten, hebben beheerprogramma’s voor invasieve exoten weinig kans op slagen. Dit was precies de bedoeling van deze workshop met beheerders en onderzoekers. De workshop werd bijgewoond door 78 mensen, waarvan meer dan de helft terreinbeheerders, en maakt deel uit van een gestructureerde, participatieve besluitvorming ter ondersteuning van de implementatie van de EU Verordening invasieve exoten.

Uit de discussies blijkt alvast geen gebrek aan ambitie bij beheerders. Vaak schatten zij de haalbaarheid van het beheer van invasieve exoten hoger in dan onderzoekers, weliswaar met een aantal belangrijke randvoorwaarden. Voor veel soorten werd een gebrek aan professionalisering van het beheer aangestipt als knelpunt. Ook een gebrek aan langetermijnengagement, inclusief budgetlijnen voor volgehouden beheer, was een veelgehoorde verzuchting.

De invasiescenario’s, beheerstrategieën, uitkomsten van de expertbeoordelingen en de aanbevelingen vanuit de workshop staan ondertussen in een lijvig rapport. Een onmisbaar naslagwerk voor al wie met exoten en het beheer ervan bezig is. Het rapport zal nu als input dienen voor beslissingen over de Belgische beheerstrategie voor de exoten op de Unielijst van de EU Verordening.

Tim Adriaens

Feedback