Begrippen beginning with W

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Waterbodem
bodem van waterlopen of stilstaande wateren die altijd of een groot gedeelte van het jaar onder water staat. 
Waterhuishouding
 de wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, gebruikt, verbruikt en afgevoerd wordt. 
Waterlichaam
voor de Kaderrichtlijn Water worden watermassa's ingedeeld in grondwaterlichamen en opper­vlaktewaterlichamen. Een grondwaterlichaam is een watermassa in een of meerdere watervoerende lagen. Een oppervlaktewaterlichaam is een deel van een rivier, een meer of een kanaal. 
Watersysteem
een geografisch afgebakend, samenhan­gend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grond­water, waterbodems, oevers en technische infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeen­schappen en alle bijhorende fysische, chemische en bio­logische kenmerken en processen. 
Westerschelde
de Schelde van de Belgisch-Nederlandse grens tot Vlissingen. 
Feedback