Begrippen beginning with V

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Vegetatiebesluit
besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 1991 (BS 24/03/1992) tot instelling van vergun­ningsplicht voor de wijziging van vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen. Dit besluit werd gewijzigd door art. 7-19 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 (BS 10/09/1998) tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet. 
Verbindingsgebieden
zie Natuurverbindingsgebied 
Verbond
plantengemeenschappen worden opgedeeld in een hiërarchische structuur, vergelijkbaar met de taxonomie bij soorten. De elementaire eenheid is de associatie, een plantengemeenschap met een betrekkelijk constante soor­tensamenstelling en een aantal kensoorten. Associaties worden gegroepeerd in verbonden, vervolgens in orden en tenslotte in klassen.
Verdroging
vermindering van de specifieke waterinhoud van een watervoerende laag en van de bodem door men­selijke beïnvloeding. Wijzigingen als gevolg van natuurlij­ke elementen en klimaat vallen dus niet onder dit begrip. Verdroging omvat alle effecten die voortvloeien uit een antropogeen veroorzaakte grondwaterstanddaling zoals vochttekort, verschillen in mineralisatie en kwel, inclusief de effecten van compenserende maatregelen. 
Vergunningsplicht
wettelijke verplichting om voor het uitvoeren van welbepaalde activiteiten over een vooraf verleende vergunning te beschikken die het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten toelaat en er eventueel voor­waarden aan verbindt. 
Verhang
het relatieve hoogteverschil van een waterloop uit­gedrukt in m/m of %. In laag gelegen gebieden wordt het verhang vaak uitgedrukt in m/km of ‰. 
Vermesting
het voedselrijker worden van het milieu, waardoor de ecologische processen en de natuurlijke kringlopen verstoord worden; afhankelijk van de her­komst van voedingsstoffen wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe vermesting. 
Versnippering
het uiteenvallen van structuren en hun orga­nisatorische ordening. Bij versnippering van natuur gaat het om fragmentatie van het leefgebied voor soorten, waardoor soorten ten minste lokaal kunnen uitsterven. Versnippering uit zich in de afname van oppervlakten, de toenemende weerstand tussen die kleiner wordende oppervlakten door andere vormen van landgebruik, en meer algemeen in de toename van aantal en omvang van barrières. 
Versteende ruimte
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met bebouwing, bedrijventerrein, infrastructuur, zeehaven en luchthaven (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Verzuring
de verhoging van de concentratie waterstofionen in bodem en water als natuurlijk proces of als gevolg van atmosferische deposities van zwavel- en stikstofverbindin­gen (zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak) of van veranderingen in de hydrologie of in de vegetatie. 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
samenhangend en ecologisch functioneel geheel van gebieden uit het Natuurdecreet waarbinnen een specifiek gebiedsgericht natuurbeleid wordt gevoerd. Het beleid is gericht op handhaving en ontwikkeling van hoogwaardige natuur waarbij de natuurfunctie bovengeschikt is aan andere functies. Het Vlaamse Regeerakkoord 2004-2009 voorziet de afbakening van 125.000 ha VEN tegen 2007. 
Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling
een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma beheerd door de Vlaamse regering, rond thema's die verband houden met natuur (ontwikkeling, behoud, beheer, ...). 
Vlaams natuurreservaat
een natuurreservaat dat door de Vlaamse Regering, in uitvoering van het Natuurdecreet, wordt ‘aangewezen’ op gronden die het Vlaamse Gewest in eigendom of in huur heeft of die daartoe ter beschikking worden gesteld. 
Vluchtafstand
de maximale afstand tussen een dier en potentieel gevaar waarop dat dier beslist om weg te vluch­ten. 
Vogelrichtlijn
Europese richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25/4/1979). Deze richtlijn streeft naar de instand­houding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoor­ten op het Europese grondgebied. 
Vogelrichtlijngebied
Speciale Beschermingszone aange­wezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn, aangewezen bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van Speciale Beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Vogelrichtlijn. Dit besluit maakt een onderscheid tussen integraal beschermde en niet integraal beschermde Vogelrichtlijngebieden. 
Feedback