Begrippen beginning with R

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Rechtspersoon
benaming voor wie naast de natuurlijke personen (mensen) rechts- en handelingsbekwaam is als ware het een natuurlijk persoon. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds privaatrechtelijke rechtsperso­nen (geen overheidsinstanties; voorbeelden: een vereni­ging zonder winstoogmerk, een naamloze vennootschap) en anderzijds publiekrechtelijke rechtspersonen (over­heidsinstanties; voorbeelden: het gewest, de provincie, de gemeente). 
Recurrent beheer
het met een bepaalde periodiciteit sturend ingrijpen door de mens in de natuur en het natuurlijke milieu met het oog op het herstel, het behoud of de ontwikkeling van de natuur. 
Referentiescenario
 het scenario waarbij het beleid 2000-2006 wordt voortgezet (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Reproductieve eenheid
een groep van een minimaal aantal dieren dat samen voorkomt en tot voortplanting komt. In zijn basisvorm bestaat een reproductieve eenheid uit een vrouwtje en een mannetje (definitie in het kader van de Natuurverkenning 2030). 
Reservaatgebied
planologische term waarmee natuur­reservaten of natuurgebieden met wetenschappelijke waarde worden bedoeld.Richtwaarde: beleidsmatig na te streven milieukwali­teitsdoelstelling met opgaven van tijdstip voor realisatie. 
Rodelijstsoort
soort die volgens de classificatie van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) in Vlaanderen 'kwetsbaar', 'bedreigd' of 'met uitsterven' bedreigd is. (zie ook: Rode Lijst) 
Rondbekken
of prikken zijn de primitiefste van alle gewervelde dieren. Het zijn geen vissen. Ze hebben een palingachtig lichaam met kraakbeenskelet, de gepaarde vinnen ontbreken. Hun lichaam vertoont geen schubben. Ze zijn gekenmerkt door ronde zuigmonden met hoor­nachtige tanden bezet. 
Ruimteboekhouding
een onderdeel van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In deze boekhouding worden de kwantitatieve opties met betrekking tot wonen, industrie, natuur & bos en landbouw verrekend in toename of afna­me van de oppervlakten van bestemmingscategorieën.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
beleidsdocu­ment, vastgesteld door de Vlaamse regering, dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimte­lijke ontwikkeling en is erop gericht samenhang te bren­gen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. Het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is door de Vlaamse regering vastgesteld in 1997. Het heeft als tijdshorizon 2007 en bevat een ruimtebalans met de beleidsdoelstellingen over de oppervlakteverdeling (in ha) voor de diverse sectoren in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen tegen 2007. 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
een grafisch plan (gewes­telijk, provinciaal, gemeentelijk) dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is. Hierbij worden stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer aangege­ven, de feitelijke en juridische toestand beschreven, net als de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruim­telijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is. Indien nodig wordt een limitatieve lijst aangebracht van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoe­ringsplan en die opgeheven worden. 
Feedback