Begrippen beginning with P

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Paraplusoort
soort waarbij de behoudsmaatregelen voor die soort ook gunstig zijn voor vele andere, samen voorko­mende soorten. Het gaat vooral om soorten met een groot ruimtebeslag die vaak de combinatie van verschillende biotopen als habitat hebben. 
Passende Beoordeling
Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande ofvoorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van eenspeciale beschermingszone kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een Passende Beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone. DePassende Beoordeling is een gerichte studie die nagaat of er betekenisvolleeffecten te verwachten zijn. (bron: ANB)
Percentiel
elk van de punten die een numeriek georden­de verzameling in honderd gelijke delen splitst. 
Plaggen
verwijderen van de bovenste bodemlaag (0 - 5 cm) en bijbehorende vegetatie in het kader van het natuurbeheer; afsteken van zoden. Met de plaggen ver­dwijnen een groot aantal voedingsstoffen uit het terrein. 
Plankton
alle zwevende of rondzwemmende microsco­pisch kleine organismen. Men spreekt van plantaardig (fyto)plankton en dierlijk (zoö)plankton. 
Populatie
groep van organismen van dezelfde soort die samen voorkomen in een bepaald gebied. 
Populatie-ecoprofiel
de oppervlaktebehoefte en dispersie-capaciteit van het ecoprofiel  (definitie in het kader van de Natuurverkenning 2030). 
Potentieel verzurende stoffen
 zwaveldioxide, stikstofoxi­den en ammoniak; het verzurende effect hangt af de neu­tralisatie door basen en de buffering in bodem en water. Potentieel verzurende stoffen: zwaveldioxide, stikstofoxi­den en ammoniak; het verzurende effect hangt af de neu­tralisatie door basen en de buffering in bodem en water. 
Predator
dier dat van andere dieren leeft. 
Primaire productie
de productie van organische com­ponenten uit koolstofdioxide, door hoofdzakelijk fotosyn­these. Alle leven op aarde komt voort uit primaire produc­tie. De primaire producenten of autotrofen vormen de basis van de voedselketen. Op het land zijn dat hoofdza­kelijk planten, in het water voornamelijk algen.
Productiegrasland
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle grasland opgenomen in de een­malige perceelsregistratie (EPR), zonder een natuurge­richte beheerovereenkomst (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Programmatische Aanpak Stikstof
De Programmatische Aanpak Stikstofvervuiling, kortweg PAS, is een programma van de Vlaamse overheid om de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuurgebieden te laten dalen.
Feedback