Begrippen beginning with O

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Oeverzone
strook land vanaf de bodem van de bedding van het oppervlaktewaterlichaam die een functie vervult in de natuurlijke werking van watersystemen of natuurbe­houd, of in de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen. 
Oligotroof
voedselarm (milieu). 
Ontsnippering
het proces waarbij door genomen maat­regelen (bijvoorbeeld aanleg van kleine landschapsele­menten) de versnippering (fragmentatie) van gebieden wordt tegengegaan. (zie ook: Versnippering) 
Open ruimte
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle ruimte buiten bebouwing, bedrij­venterrein, infrastructuur, zeehaven en luchthaven (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Oppervlakte beschikbaar habitat
oppervlakte gecorrigeerd voor de draagkracht van het biotoop voor een bepaald habitat-ecoprofiel. Deze oppervlakte is dus onafhan­kelijk van de kenmerken van het populatie-ecoprofiel. Bijvoorbeeld: een oppervlakte 1 ha bos heeft een beschik­bare oppervlakte van 1 ha voor een generalist waarvoor de draagkracht 100 % en slechts 0,2 ha voor een specialist waarvoor datzelfde bos een draagkracht van 20 % heeft (definitie in het kader van de Natuurverkenning 2030). 
Oppervlaktebehoefte
de oppervlakte habitat dat een repro­ductieve eenheid nodig heeft om tot voortplanting te komen (dit impliceert dat de nodige hoeveelheid voed­sel, slaapplaats, nestplaats … aanwezig is) (definitie in het kader van de Natuurverkenning 2030).
Oppervlaktewater
aquatische ecosystemen: open water, meren, rivieren, sloten, kanalen, e.d. 
Organismen
levende wezens. 
Orthofosfaat
de verbinding van een fosforatoom en vier zuurstofatomen. De basismolecule waaronder fosfor in het milieu voorkomt. Orthofosfaat komt vrij in oplossing voor of vormt de bouwsteen voor polyfosfaten. 
Outcome
synoniem van ‘effect’. Soms ook in een meer strikte betekenis die enkel verwijst naar effecten in de zin van gedragsverandering bij doelgroepen. (zie ook: Effect) 
Output
prestaties en producten die worden geleverd door de inzet van beleidsinstrumenten. 
Overstromingsgebied
door banddijken, binnendijken, valleiranden of op andere wijze begrensd gebied dat op regelmatige tijdstippen al dan niet op gecontroleerde wijze overstroomt of kan overstromen en dat als dusdanig een waterbergende functie vervult of kan vervullen. 
Ozonprecursor
voorloperstof, stof waaruit ozon ontstaat door inwerking van zonlicht. Stikstofoxiden en niet-methaan vluchtige organische stoffen zijn de belangrijk­ste ozonprecursoren.
Feedback