Begrippen beginning with M

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Macro-invertebraat
met het blote oog waarneembare ongewervelde waterorganismen (bv. slakken, bloed­zuigers, larven van kevers, muggen of libellen,...).
Macrofyt
plant die met het blote oog waarneembaar is. Dit begrip wordt meestal gebruikt om de groep van water­planten en draadalgen te duiden. 
Mediaanwaarde
die meetwaarde waarbij, als een verza­meling meetwaarden naar opklimmende grootte gerang­schikt zijn, er precies evenveel meetwaarden groter als kleiner zijn dan deze meetwaarde. 
Mesotroof
matig rijk aan voedingsstoffen. 
Mestactieplan 3 (MAP 3)
 mestbeleid van kracht sinds 1 januari 2007.
Milieuconvenant
zie Samenwerkingsovereenkomst
Milieuraad
de opzet van een gemeentelijke milieuraad is het maatschappelijk draagvlak te verbreden voor het loka­le milieubeleid. De raad brengt advies uit over het jaarlijk­se gemeentelijke milieujaarprogramma, over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan en over alle uitvoe­ringsplannen van acties uit het Gemeentelijke Natuuront­wikkelingsplan. De raad moet tevens om advies gevraagd worden voor alle gemeentelijke beslissingen en plannen die een invloed hebben op het behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwali­teit. In eerste instantie heeft de milieuraad dus een advi­serende taak. Daarnaast is het ook een forum waarbij informatie wordt doorgegeven en waar wordt gediscussi­eerd over het milieu- en natuurbeleid in de gemeente.
Militair domein met natuurprotocol
deze categorie omvat de terreinen met een militair gebruik (eigendom van het ministe­rie van Landsverdediging) die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos via een samenwerkingsprotocol. De militaire functie primeert en stelt randvoorwaarden, maar de vaak unieke ecologi­sche, en recreatieve/economische waarde wordt intussen erkend en navenant beheerd. Deze gebieden hebben niet noodzakelijk een bestemming van militair domein op het gewestplan.
Minafonds
fonds voor preventie en sanering inzake leef­milieu en natuurbehoud: een Dienst met Afzonderlijk Beheer binnen de Vlaamse begroting die vooral wordt gefinancierd via ontvangsten uit milieuheffingen. 
Moeras met natuurbeheer
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle moeras en moeras­bos dat in de eerste plaats beheerd wordt in functie van natuur (erkend of aangewezen reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuurverenigingen en militair domein met natuurproto­col) (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030).
Moeras zonder natuurbeheer
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle moeras en moerasbos dat niet beheerd wordt in functie van natuur (dus geen erkend of aangewezen reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuur­verenigingen en militair domein met natuurprotocol) (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030).
Feedback