Begrippen beginning with K

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Kleine landschapselementen
lijn- of puntvormige elemen­ten met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboom­gaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen. 
Klimaatenveloppemodellen
statistische modellen die de klimaatomstandigheden omschrijven die de huidige ver­spreiding van de soort verklaart en die kunnen geëxtrapo­leerd worden naar toekomstige klimaatomstandigheden. 
Klimaatmodellen
wiskundige modellen die het klimaat beschrijven. 
Knuppelpad
een veelal verhoogd pad met houten paal­tjes, aangelegd om een moerasachtig terrein zonder pro­blemen te kunnen oversteken. 
Kosteneffectiviteit
de verhouding tussen de effecten die een overheid door haar beleid tot stand brengt, en de middelen die zij daarvoor heeft ingezet. 
Kritische last
hoeveelheid depositie die een ecosysteem gedurende een lange termijn kan verdragen zonder dat er veranderingen in de chemische samenstelling van bodem, water of vegetatie optreden die, volgens de huidige kennis, leiden tot schade aan dat ecosysteem. 
Kustduin met natuurbeheer
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle kustduin dat in de eerste plaats beheerd wordt in functie van natuur (erkend of aangewezen reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuurver­enigingen en militair domein met natuurprotocol) (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030).
Kustduin zonder natuurbeheer
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle kustduin dat niet beheerd wordt in functie van natuur (dus geen erkend of aangewezen reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuurver­enigingen en militair domein met natuurprotocol) (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Kwel
het uittreden van grondwater (algemene definitie). Het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten buiten het beschouwde gebied (specifieke definitie); het uittreden van water dat binnen het gebied aan het oppervlak is toegevoegd, valt dus buiten deze term. 
Kwetsbaar gebied natuur
de kwetsbare zones natuur waarbinnen de verstrengde bemestingsnormen van artikel 15ter van het Meststoffendecreet van toepassing zijn. 
Feedback