Begrippen beginning with I

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Indicator
een indicator is een grootheid (een variabele) weergegeven binnen een context. De indicator krijgt een betekenis door de context voor te stellen in de vorm van (historische of natuurlijke) referentiewaarden en/of van doelstellingen. Een indicator verwijst naar en/of informeert over activiteiten of toestanden in verband met het milieu en de natuur. 
Indicatorsoort
soort waarvan bepaalde eigenschappen (bv. aan- of afwezigheid, populatiedichtheid, voortplan­tingssucces) als een maat gebruikt worden voor:de toestand van andere soorten waarvoor die eigen­schappen te moeilijk of te duur zijn om te meten;de toestand of aanwezigheid van bepaalde milieuom­standigheden. Dit laatste kan verder opgesplitst wor­den in toestand van een habitat en invloed van een milieudruk (of stressor). In de eerste betekenis kan het zowel gaan om een soort die indicatief is voor de toe­stand van meerdere andere soorten (biodiversiteitsin­dicator) ofwel van een grotere functionele groep van soorten (bv. gemeenschapsindicator). Het kennis aspect kan expliciet in de definitie van ‘indicator’ wor­den geïntegreerd (“Soort die men ecologisch voldoen­de kent om uit de aan- of afwezigheid en/of talrijkheid ervan, bepaalde ecologische of milieueigenschappen van een terrein te kunnen afleiden”). 
Infiltratie
indringing van neerslag in de bodem in de hogere delen van het landschap. 
Inflatie
stijging van het algemeen prijspeil, gemeten op basis van de prijsevolutie van een korf van consumptieartikelen en uitgedrukt in de index van de consumptieprijzen. 
Ingeburgerde soort
uitheemse soort die levensvatbare populaties heeft uitgebouwd en permanent aanwezig blijft. Gewoonlijk nabij de oorspronkelijk ingevoerde plan­ten en niet noodzakelijk binnendringend in (half)natuurlij­ke habitats. 
Initieel natuurtype
de vegetatie aanwezig op het terrein op het ogenblik dat een aanvraag tot erkenning van een gebied als natuurreservaat wordt ingediend. (zie ook: Actueel natuurtype, Natuurstreefbeeld) 
Instandhoudingsdoelstellingen
Om invulling te geven aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn stelt de Vlaamse over­heid instandhoudingsdoelstellingen op voor het realiseren van een gunstige staat van instandhouding van Europees te beschermen habitats of soorten die in Vlaanderen voor­komen. Deze instandhoudingsdoelstellingen zullen doorvertaald worden naar doelstellingen per Speciale Beschermingszone (Vogel-of Habitatrichtlijngebied). 
Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk
voor de instandhouding, ondersteuning en versterking van de natuurkernen (Vlaams Ecologisch Netwerk) wordt voorzien in de afbakening van Natuurverwevingsgebie­den. Zij vormen als het ware een beschermende jas voor de natuurkernen. Voor de verbinding van de verschillende natuurkernen worden natuurverbindingsgebieden afge­bakend. Samen vormen die gebieden het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk. In deze gebie­den worden bijkomende kansen gegeven aan planten en dieren. Andere functies zoals landbouw, recreatie, bos­bouw, wonen, … mogen er niet door in het gedrang komen. 
Intergetijdengebied
het gebied dat droogvalt bij laag­water en bij hoogwater onder water staat; dit bestaat uit slikken en platen. 
Invasieve soort
uitheemse soort die ver buiten de oor­spronkelijke plaats van introductie doordringt in (half)natuurlijke milieus, al dan niet met ecologische en/of economische schade tot gevolg. 
Inventarisatie
het verzamelen van een set van kwantita­tieve of kwalitatieve gegevens aan de hand van een gestan­daardiseerde procedure, maar zonder enige veronderstel­ling met betrekking tot wat men verwacht te vinden. Ad­hocverzameling van soortgegevens, hetgeen ook soms inventarisatie genoemd wordt, hoort hier dus niet bij. 
Feedback