Begrippen beginning with H

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Habitat
een habitat is de leefomgeving van een bepaalde soort. De abiotische en biotische factoren van een habitat voldoen aan de eisen en toleranties die de soort stelt om te kunnen overleven, groeien en voortplanten.: Een soort kan verschillende habitats nodig hebben in de loop van een jaar of zijn levenscyclus. 
Habitat van communautair belang
habitat vermeld in Bijlage I van de Habitatrichtlijn. (zie ook: Habitatrichtlijn) 
Habitat van Europees belang of Europees belang­rijk habitat
habitat vermeld in Bijlage I van de Habitatrichtlijn. 
Habitatecoprofiel
de habitatspecificiteit van het ecoprofiel. Welke biotopen vallen binnen de habitat van het ecoprofiel (definitie in het kader van de Natuurverkenning 2030). 
Habitatgrootte
de potentiële oppervlakte habitat voor een populatie-ecoprofiel. Dit is het onderdeel van de opper­vlakte beschikbaar habitat dat binnen de netwerken ligt gedefinieerd door de kenmerken (oppervlaktebehoefte en dispersiecapaciteit) van het populatie-ecoprofiel (definitie in het kader van de Natuurverkenning 2030). 
Habitatrichtlijn:
Europese richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuur­lijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22/7/1992). Deze richtlijn streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. 
Habitatrichtlijngebied
Speciale Beschermingszone aange­wezen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. De gebieden hebben een van de volgende twee statuten: (1) een gebied dat door de Vlaamse Regering aan de Europese Commissie is aangemeld als potentieel gebied van communautair belang; of (2) een gebied dat, overeenkomstig de proce­dure van art. 4 van de Habitatrichtlijn, formeel aangeduid wordt als Speciale Beschermingszone nadat de Europese Commissie het op een lijst van gebieden van communau­tair belang geplaatst heeft. 
Halfnatuurlijk grasland
vegetaties waar de mens op een vrij extensieve manier invloed uitoefent door middel van een extensief maaibeheer of het toepassen van lichte begrazing (met landbouwhuisdieren). Tot deze categorie kunnen onder meer heischrale graslanden, blauwgraslan­den, dotterbloemgraslanden en mesofiele hooilanden gerekend worden. Overeenkomstige eenheden op de bio­logische waarderingskaart zijn respectievelijk Ha, Hm, Hc en Hu. 
Heide met natuurbeheer
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle heide die in de eerste plaats beheerd wordt in functie van natuur (erkend of aangewezen reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuurver­enigingen en militair domein met natuurprotocol) (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Heide zonder natuurbeheer
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle heide die niet beheerd wordt in functie van natuur (dus geen erkend of aange­wezen reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuurverenigingen en mili­tair domein met natuurprotocol) (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Herbivoren
dieren waarbij planten het hoofdbestanddeel vormen van het voedsel. 
Huiskavel
percelen die ofwel behoren bij de vergunde woning ofwel bij de vergunde stal of stallen van de land­bouw- of veeteeltinrichting en die met de vergunde woning, stal of stallen een ononderbroken ruimtelijk geheel vormen. De begrenzing van de huiskavel vindt plaats op basis van een duidelijk herkenbaar specifiek gebruik of op basis van een in het landschap duidelijk her­kenbaar element. 
Hydromorfologie
de fysische vorm van een waterlichaam. 
Feedback