Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Begrippen beginning with E

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang
natuur- en bosgebieden met verzamelingen van kleine landschappelijke en natuurlijke elementen die niet tot het Vlaams Ecologisch Netwerk behoren en gemeentegrens-overschrijdend zijn of bovenlokale invloed uitoefenen. 
Ecoprofiel
beschrijving van de ruimtelijke en kwalitatieve habitateisen van een fictieve soort, die model staat voor een reeks soorten met een vergelijkbare eisen. Het ecopro­fiel bestaat uit: 1) habitatecoprofiel, 2) populatie-ecoprofiel (definitie in het kader van de Natuurverkenning 2030). 
Ecoregio
regio die in fysisch-geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen is. Binnen een ecoregio kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden. Vooral klimaat, geologische ontstaansge­schiedenis en bodem zijn bepalend voor de natuurtypes die in een bepaalde ecoregio van nature kunnen voorko­men.
Ecosysteem
het geheel van biotische en abiotische elementen die het samenleven van levende organismen in een bepaald gebied kenmerken. 
Ecosysteem
dynamisch complex van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving. Samen vormen ze een functionele eenheid zoals een bos, of een valleigebied.
Ecosysteemdiensten
voor de mens waardevolle goede­ren en diensten die door ecosystemen worden voortge­bracht, zoals waterzuivering, bescherming tegen overstro­mingen, hout en vezels, recreatie en esthetische waarde. 
Ecotoop
in essentie het kleinst mogelijke, herkenbare en afgrensbare landschapsonderdeel dat gekenmerkt wordt door een karakteristieke combinatie van abiotische (meso- of microklimaat, bodem, waterhuishouding, ont­staan, historiek) en biotische (floristische, vegetatiekundi­ge, faunistische) eigenschappen.
Eenmalige perceelsregistratie
registratie van alle land­bouwpercelen waarvoor een inkomenssubsidie wordt aangevraagd door de landbouwer. 
Efemere soort
uitheemse soort die niet langer dan één of hooguit enkele jaren kan overleven. 
Effectiviteit
de mate waarin een overheid haar doelstel­lingen bereikt (doelbereiking) dankzij de inzet van beleidsinstrumenten of andere beleidsmaatregelen.
Efficiëntie
de verhouding tussen de geleverde prestaties (output) en de ingezette middelen (input). Efficiëntie wordt meestal uitgedrukt als een output-inputratio. 
Emissie
uitstoot of lozing van stoffen, golven of andere verschijnselen door bronnen. 
Epifyt
plant die groeit op andere planten van een andere soort (dragerplant) zonder daaraan voedsel te onttrekken. 
Erkend natuurreservaat
 zie natuurreservaat 
Erkend natuurreservaat
privaat natuurreservaat dat, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud (indien nodig aangevuld door bijkomende adviezen), door de Vlaamse Regering erkend is op verzoek van de eige­naar en/of diegene die het gebruiksrecht heeft, mits beide hun toestemming geven, of op verzoek van de beheerder, mits de eigenaar ermee instemt. De voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsi­dies (B.S. 12/09/2003). De erkenning gebeurt op basis van een goedgekeurd beheerplan. Met de erkenning wordt het beheer van het gebied door de Vlaamse overheid financieel ondersteund. De erkenning is geldig voor 27 jaar. 
Erkende terreinbeherende natuurvereniging
 een pri­vaatrechtelijk rechtspersoon waarvan de statuten het natuurbehoud en/of de natuurbescherming als hoofdza­kelijk en ondubbelzinnig doel bepalen, die gebieden beheert als natuurreservaat en als dusdanig op grond van het Natuurdecreet en van het uitvoeringsbesluit van 29 juni 1999 wordt erkend.
Erkende terreinbeherende natuurvereniging
een privaat­rechtelijk rechtspersoon waarvan de statuten het natuur­behoud en/of de natuurbescherming als hoofdzakelijk en ondubbelzinnig doel bepalen, die gebieden beheert als natuurreservaat en als dusdanig op grond van het Natuurdecreet en van het uitvoeringsbesluit van 29 juni 1999 wordt erkend. 
Estuarium
het overgangsgebied tussen rivier en zee. 
Europa-scenario
milieuscenario waarbij meer middelen worden ingezet om drie middellangetermijndoelen van het Europese milieubeleid te halen: het 20-20-20-doel­stellingenpakket rond energie en klimaat, de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water tegen 2027 en de ver­scherpte emissieplafonds voor potentieel verzurende stof­fen, ozonprecursoren en fijn stof vanaf 2020. 
Europese Kaderrichtlijn Water
Europese richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor commu­nautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. 
Europese Kaderrichtlijn Water
Europese richtlijn 2000/60/ EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. 
Evapotranspiratie
de gezamenlijke waterafgifte door bodem, vegetatie en hun samenstellende delen aan de atmosfeer. 
Extinctie
het uitsterven van een soort in algemene zin of voor een bepaalde plek (lokale extinctie). 
Feedback