Begrippen beginning with D

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Daggraden
cumulatieve som van de dagelijkse tempera­turen boven 5°C. Een maat voor warmteaccumulatie. Bijvoorbeeld: het aantal daggraden voor 6 dagen aan 10°C is gelijk aan 3 dagen aan 15°C of 1 dag aan 35°C (30 daggraden). 
Depositie
hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer neerkomen in een gebied, uit­gedrukt als een hoeveelheid per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid (bv. 10 kg SO2/ha/jaar). 
Depositie
hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer neerkomen in een gebied, uitgedrukt als een hoeveelheid per oppervlakte-eenheid en per tijds­eenheid (bijvoorbeeld 10 kg SO2/ha.jaar). 
Derogati
in het kader van het mestbeleid betekent dit een uitzonderingsregeling op de generieke bemestingsnorm van 170 kg N/ha uit dierlijke mest. De derogatie staat een bemesting toe hoger dan 170 kg N/ha. 
Diadrome vissen
trekvissen, die tussen zoet en zout water migreren.
Dispersie
de eenmalige ongerichte verplaatsing van organismen op weg naar een voortplantingsplaats. 
Dispersiecapaciteit
de afstand die een soort kan afleggen om nieuwe habitatplekken te koloniseren. Voor planten is dit ook de afstand die kan afgelegd worden door het stuif­meel om andere planten te bevruchten. 
Doelbereiking
de mate waarin een vooraf bepaalde doelstelling wordt gerealiseerd. Dit begrip vormt het com­plement van 'distance-to-target' of 'doelafstand'. 
Doelmatigheid
in principe een synoniem voor 'efficiën­tie'. Binnen de Vlaamse overheid heeft het begrip vaak een meer algemene betekenis en verwijst het naar effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid. (zie ook: Efficiëntie) 
Domeinbos
bos beheerd door het Vlaamse Gewest (met name Agentschap voor Natuur en Bos). 
Domeinbos
 bos beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Duurzaamheidsambtenaar
De gemeente kan in het kader van de samenwerkingsovereenkomst opteren voor een gemeentelijke gesubsidieerde ambtenaar. De duur­zaamheidsambtenaar kan worden ingezet voor de uitvoe­ring van o.a. natuurklachtenbehandeling, natuurontwikke­ling, ecologisch bermbeheer, geïntegreerd waterlopenbe­heer, toezicht op en verlening van adviezen in verband met milieu- en natuurvergunningen, afvalbeheer, milieubeleid-planning. 
Duurzame ontwikkeling
ontwikkelingsmodel dat voor­ziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen. 
Feedback