Begrippen beginning with C

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
CO2-equivalent
meeteenheid gebruikt om het opwarmend vermogen (global warming potential) van broeikasgassen weer te geven. CO2 is het referentiegas, ten opzichte waar­van andere broeikasgassen gemeten worden. 
Code van de goede landbouwpraktijk
praktijkhandboek met tips, technieken en aanbevelingen waarmee individu­ele land- en tuinbouwers aan de slag kunnen om mee de basismilieukwaliteit te helpen respecteren. 
Corridor
verbindingselement tussen twee kleine land­schapselementen; twee bosjes kunnen onderling verbon­den zijn door hagen, bomenrijen; ook algemeen, route (weg) die de verplaatsing van individuen of soorten toe­laat van een gebied naar een ander. 
Feedback