Begrippen beginning with A

Selecteer de gewenste letter om alle begrippen te bekijken die beginnen met deze letter.
Actueel natuurtype
de vegetatie actueel aanwezig op het terrein (B.Vl.Reg. van 27/6/2003, art.1 12°). 
Afstandsregel
norm uitgedrukt als kritische afstand tus­sen een verstorend element (functie, activiteit, object) en een ander daardoor gestoord element, bijvoorbeeld tussen een lawaaibron en een woonwijk. 
Akker
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle akker opgenomen in de eenmalige perceelsregistratie (EPR), zonder een natuurgerichte beheerovereenkomst (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Akker met milieudoelen
 landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle akker met een milieu­gerichte beheerovereenkomst of een milieugericht beheer (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Akker met natuurdoelen
landgebruiksklasse in het RuimteModel Vlaanderen met alle akker met een natuurgerichte beheerovereenkomst (definitie in het kader van de Natuurverkenning en de Milieuverkenning 2030). 
Algenbloei
snelle groei van algen in het oppervlaktewa­ter, waardoor negatieve effecten kunnen optreden zoals verhoogde zuurstoffluctuaties en de productie van toxi­sche stoffen.
Ammoniak
NH3, een bij kamertemperatuur kleurloos en scherpriekend gas. 
Ammonium
het ion NH4+ waarvan ammoniumbasen en zouten worden afgeleid. 
Aquatisch
tot het water behorend, in het water levend. 
Arrondissement
administratieve indeling binnen een provincie, die meerdere gemeenten omvat. 
Feedback