Adviezen in de kijker (NB 03/17)

Advies over de mogelijke impact van het uitstrooien van crematieas in natuurgebied op de bodem en de vegetatie

In oktober 2016 keurde het Vlaams Parlement een wetsvoorstel goed om openbare domeinen open te stellen voor natuurbegrafenissen. De wet zou toelaten om in deze domeinen crematieas uit te strooien, of urnen te begraven. In dit advies onderzoeken we wat het effect op bodem, grondwater, strooisellaag, vegetatie en specifieke soortgroepen kan zijn. Hierbij is de chemische samenstelling van crematieas van belang. Vooral het hoge calciumfosfaatgehalte, de aanwezige zouten (Na, Cl) en zware metalen kunnen milieueffecten veroorzaken. De impact is verschillend naargelang de crematieas wordt verstrooid of begraven in een urne. Verder is de mogelijke impact recht evenredig met het aantal verstrooiingen per ha en per jaar. Afhankelijk van de gehanteerde normen zijn specifieke elementen limiterend om een negatieve impact op ecosystemen te vermijden. Ook antropogene effecten zoals betreding of rustverstoring spelen een rol.

Lieve Vriens

>> Lees het integrale advies

Feedback